сховати меню
Розділи: Практика

Церебрум композитум H: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології

сторінки: 35-36

Т.В. Руда, ТОВ «Українська Академія Біологічної Медицини», м. Київ

Актуальність проблеми захворюваності дітей із порушеннями фізичного та розумового розвитку

вгору

Сьогодні спостерігається зростання кількості дітей з інвалідністю, які мають порушення фізичного та ­розумового розвитку [1]. За даними Всесвітньої організації ­охорони здоров’я (ВООЗ), 10 % населення земної кулі — особи з інвалідністю, з них 120 млн — діти та підлітки [2]. Інвалідиза­ція дитячого населення є надзвичайно актуальною проб­лемою, що набула державного значення, оскільки це не лише медична, але й соціальна, психологічна та ­економічна проблема. В Україні вперше ­впродовж року встановлюють інвалідність у понад 17 тис. ­дітей. У ­структурі інва­лідності дітей за період ­2011-2015 рр. серед причин інвалідизації перше місце посідають природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії (29,13-31,3 %), друге — хворо­би нервової системи (17,0 –18,9 %), третє — ­розлади психіки та поведінки (14,0 – 5,5 %) [3].

Можливості біорегуляційного підходу

вгору

Лікування неврологічних захворювань як у дорослих, так і у дітей є досить складним завданням. Зважаючи на вищевказане, актуальним залишається пошук лікарських ­засобів, які б сприяли поліпшенню моторних і психічних навичок у хворих дітей, прискоренню дозрівання структур центральної нервової системи (ЦНС), підвищували ефективність ­лікування за сприятливішого профілю безпеки. Останнім ­часом для лікування дітей із неврологічною пато­логією, ­поряд із традиційними медикаментозними засобами, все ­ширше застосовують препарати ТМ Heel (Німеччина). ­Раніше в літе­ратурі стосовно згаданих препаратів використовували термін «антигомотоксичні препарати» [4]. Застосування препаратів цієї групи дозволяє реалізувати патогенетичний ­біорегуляційний підхід у лікуванні, який забезпечує комплексне та збалансоване відновлення регуляторних, мета­болічних, енергетичних, захисних і детоксикаційних функцій організму. Препарати ТМ Heel містять надмалі дози діючих речовин рослинного, мінерального та тваринного поход­жен­ня, які сприяють активації процесів дренажу і детоксикації, поліпшенню мета­болізму та відновленню енерго­ефективності, що зумовлює активізацію процесів само­відновлення клітин і тканин. Важливою особливістю препаратів ТМ Heel є відсутність фармакокінетики. Над­малі дози діючих речовин не мета­болізуються в організмі, а тому не потребують додаткових витрат енергії та не створюють фармакологічного навантаження на організм [5, 6].

Дія таких препаратів, як правило, не стимулює ­конкретний орган, а включає та розвиває приховані компенсаторні можли­вості організму, резерв яких у дітей у більшості випад­ків буває досить значущим [4].

Характеристика Церебрум композитум Н

вгору

Церебрум композитум Н — це комплексний засіб, до складу якого входить 26 компонентів рослинного, тваринного та мінерального поход­жен­ня в надмалих дозах: 4 суіс-органних (Cerebrum suis, Hepar suis, Embryo totalis suis, Placenta totalis suis), 14 рослинних і 7 мінеральних компонентів, нозод (Medorrhinum Nosode) [7]. Препарат Церебрум композитум Н найбільш близький до групи ноотропних засобів, але за ­своїм складом і механізмом дії принципово відрізняєть­ся від традиційних ноотропів [8, 9]. Вказаний засіб має метаболічну, психотропну, анти­депресивну, ангіо­протек­торну дії [8]. Він сприяє поліпшенню крово­постачання та мікро­циркуляції в ЦНС, що своєю ­чергою стимулює роботу вищих регуляторних і над­сегментарних вегетативних центрів, підвищує їх конт­роль над роботою підлеглих структур [7-9].

Церебрум композитум Н має регулюючу дію на всі ­функції ЦНС. Застосування препарату в дитячій нев­ро­логії дає змогу відновлювати функціональну активність ЦНС, при цьому він не викликає судомної готовності, ­характерної для традиційних ноотропів. Препарат широко застосовують у клінічній неврологічній, психіатричній та педіатричній практиці. При вивченні ефектів Цереб­рум композитум Н за допомогою комп’ютеризованої електро­енцефалографії було встановлено, що викликані ним зміни електричних процесів виникають навіть раніше, ніж клінічні ефекти і спосте­рігаються в різних зонах мозку. Церебрум композитум Н поєднує в собі властивості м’якого нейролептика, коректора нейролептичних розладів та антидепресанту [7, 9].

Клінічні дослід­жен­ня препарату

вгору

Дія та клінічні ефекти препарату Церебрум композитум Н були вивчені у дослід­жен­нях, проведених українськими фахівцями.

У роботах професора С. К. Євтушенка (Дитячий обласний клінічний центр нейрореабілітації, м. Донецьк) ­вивчали ефективність лікування дітей із дитячим церебральним пара­лічем (ДЦП) подвійної та геміпаретичної форми; затримкою психомовних функцій (гіпоксично-травматичного гене­зу); наслідками травм черепа і забиття мозку; апалічним синдромом (декортикаційний синдром після вірусного менінгоенцефаліту, отруєння, анафілактичного шоку); тяжкими формами церебрального паралічу і станом після імплантації ембріональної тканини мозку; ­прогресуючими м’язовими дистрофіями. Були виявлені позитивні ­результати лікування, які підтверджені нейропсихологічними та інструментальними тестами. Спостерігалася нормалізація мозкового кровообігу, редукування підвищеної біоелектричної активності мозку, вирівнювання біоенергетики в меридіанах, які курують головний мозок. Значне поліпшення когнітивних і мовних функцій фіксували у 19,2 % дітей, поліпшення стану — у 39,5 %. Помірне (23,9 %) та незначне поліпшення (12,9 %) відзначали у групі дітей з апалічним­синдромом і прогресуючими м’язовими дистрофіями, при яких звичай­на терапія взагалі не мала ефекту. Також встановле­но, що препарат Церебрум композитум Н є когнітивним коректором у дітей з епілептичним синдромом, які тривалий час отримують антиконвульсанти і яким через епілептичні напади призначати ноотропні препарати неможливо. Було зроблено висновок, що використання препарату Церебрум композитум Н є ефективним у дітей із психо-мовно-моторною затримкою розвитку різного ґенезу як за традиційною, так і оригінальною методикою авторів (фармакопунктура за корпоральною і краніопунктурною методикою з введенням препарату в біологічно активні точки) [7].

У роботах В. Н. Горової (територіальний центр MCOI, м. Рівне) досліджували ефективність лікування дітей із ДЦП і синдромом Веста. Зокрема, встановлено, що в усіх дітей із ДЦП, які отримували Церебрум компо­зитум Н, ­спосте­рігали поліпшення фізичного, неврологічного, ­емоційного статусу, а також когнітивних ­функцій. При синдромі ­Вес­та зменшувалася частота епілептичних ­нападів, покращився рисунок ходи, діти починали активніше і ціле­спрямованіше цікавитися навколишнім ­світом, ­вимовляти кілька слів по складах [4].

У роботах Є. І. Іванової, І. Б. Знови, В. С. Пушкіної (дитяча клінічна лікарня № 8, м. Київ) вивчали ефективність препарату Церебрум композитум Н як у монотерапії, так і у складі комплексної терапії з іншими антигомотоксични­ми препаратами для лікування наслідків перинатальних уражень нервової системи із затримкою ­психомоторного розвитку, а також у дітей, які мали низьку успішність. Так, у першому випадку поліпшення спостерігали у вигляді ­появи нових рухових функцій і психоемоційних реак­цій; у другому — у всіх школярів поліпшилися увага, пам’ять, зменшилася кількість помилок на письмі. Позитив­ні ­результати зазначали в 94,5 % випадків; погіршень або ­побіч­них ефектів не виявлено [10].

У роботах О. О. Михайлової вивчали ­застосування Церебрум композитум Н під час лікування різних психо­неврологічних ускладнень у пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД). Дослід­жен­ня проводили в ДУ «Інститут охорони дітей і підлітків НАМН України» (м. Харків). У цьому дослід­жен­ні ­встановлено, що гіперглікемія і метаболічні продукти в динаміці захворювання ЦД істотно впливають і ускладнюють інтегративні процеси в ЦНС, що своєю чергою знижує адапта­ційні можли­вості ­організму, зокрема інтелектуальну ­діяльність. Вік маніфестації і тяжкість ЦД, включення вікового нервово-­психічного реагуван­ня дитячого організму, нейро­нейральна незрілість сприяють виснаженню функціональних резервів ЦНС, що призводить до ­формування низки стресогенних розладів. Таким паці­єнтам терапію препаратом Церебрум композитум Н ­проводили на тлі застосу­вання базових анти­діабетичних засобів. У ­результаті ліку­вання виявлено регрес цереброастенічних симптомів, поліпшення когнітивних показників, зменшення ступеня тяжкості мікроциркуляторних, дисметаболічних і цереброваскулярних порушень, покращання психічного стану (у 65 % випадків). Наявність у Церебрум композитум Н поліфункціональної дії, реалі­зація ефекту шляхом регулювання, а також мінімальне фармакологічне навантаження забезпечують його високу ефективність у лікуван­ні ­одного з найтяжчих ускладнень цукрового діабету — ­діабетичної енцефало­патії. Автори дослід­жен­ня зробили висновок, що препарат Церебрум композитум Н ­завдяки своїм нейро­метаболічним і нейро­трофічним ­властивостям може застосову­ватися для профі­лактики та лікування ­складних соматоневрологічних розладів у дітей, які страждають на ЦД [11].

Висновки

вгору

У статті зібрано узагальнені дані щодо терапевтичної ефективності препарату Церебрум композитум Н при його застосуванні в дитячій неврологічній практиці. Встановле­но, що згаданий препарат дає змогу ­розширити ­можливості фармакотерапії дітей із патологією нервової системи орга­нічного та функціонального поход­жен­ня. ­Церебрум композитум Н має високу терапевтичну ефективність та сприятливий профіль безпеки. Його можна застосовувати як у монотерапії, так і в поєднанні з іншими лікарськими засобами, що допомагає знизити частоту розвитку ­побічних реакцій і посилити їх терапевтичну дію.

Список літератури знаходиться в редакції.

Стаття надана до друку ТОВ «Українська Академія Біологічної Медицини».

 

Додаткова інформація

Церебрум композитум Н, р-н для ін’єк­цій: Р.П. UA/7791/01/01 від 20.02.2018 № 290. Склад: Acidum phosphoricum D10-22 мг, Aconitum napellus ­D6-22 мг, Aesculus hippocastanum D4-22 мг, Ambra grisea D10-22 мг, Anamirta cocculus D4-22 мг, Arnica montana D28-22 мг, Bothrops lanceolatus D10-22 мг, Сerebrum suis D8-22 мг, Cinchona pubescens D4-22 мг, Conium maculatum D4-22 мг, Embryo totalis suis D10-22 мг, Gelsemium sempervirens D4-22 мг, Hepar suis D10-22 мг, Hyoscyamus niger D6-22 мг, Kalium bichromicum D8-22 мг, ­Kalium phosphoricum D6-22 мг, Magnesium phosphoricum D10-22 мг, Manganum phosphoricum ­D8-22 мг, Medorrhinum Nosode D13-22 мг, ­Placenta totalis suis D10-22 мг, Ruta graveolens D4-22 мг, Selenium D10-22 мг, Semecarpus anacardium ­D6-22 мг, Strychnos ignatii D8-22 мг, Sulfur ­D10-22 мг, Thuja occidentalis D6-22 мг.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості. Повна інформація про препарат та повний перелік можливих побічних реакцій вказані в інструкції для медичного застосування лікарсь­кого засобу.

Виробник: Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Інформація про лікарський засіб призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

Наш журнал
у соцмережах:

Партнери