скрыть меню

Церебрум композитум H: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології

страницы: 35-36

Т.В. Руда, ТОВ «Українська Академія Біологічної Медицини», м. Київ

Актуальність проблеми захворюваності дітей із порушеннями фізичного та розумового розвитку

вгору

Сьогодні спостерігається зростання кількості дітей з інвалідністю, які мають порушення фізичного та ­розумового розвитку [1]. За даними Всесвітньої організації ­охорони здоров’я (ВООЗ), 10 % населення земної кулі — особи з інвалідністю, з них 120 млн — діти та підлітки [2]. Інвалідиза­ція дитячого населення є надзвичайно актуальною проб­лемою, що набула державного значення, оскільки це не лише медична, але й соціальна, психологічна та ­економічна проблема. В Україні вперше ­впродовж року встановлюють інвалідність у понад 17 тис. ­дітей. У ­структурі інва­лідності дітей за період ­2011-2015 рр. серед причин інвалідизації перше місце посідають природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії (29,13-31,3 %), друге — хворо­би нервової системи (17,0 –18,9 %), третє — ­розлади психіки та поведінки (14,0 – 5,5 %) [3].

Можливості біорегуляційного підходу

вгору

Лікування неврологічних захворювань як у дорослих, так і у дітей є досить складним завданням. Зважаючи на вищевказане, актуальним залишається пошук лікарських ­засобів, які б сприяли поліпшенню моторних і психічних навичок у хворих дітей, прискоренню дозрівання структур центральної нервової системи (ЦНС), підвищували ефективність ­лікування за сприятливішого профілю безпеки. Останнім ­часом для лікування дітей із неврологічною пато­логією, ­поряд із традиційними медикаментозними засобами, все ­ширше застосовують препарати ТМ Heel (Німеччина). ­Раніше в літе­ратурі стосовно згаданих препаратів використовували термін «антигомотоксичні препарати» [4]. Застосування препаратів цієї групи дозволяє реалізувати патогенетичний ­біорегуляційний підхід у лікуванні, який забезпечує комплексне та збалансоване відновлення регуляторних, мета­болічних, енергетичних, захисних і детоксикаційних функцій організму. Препарати ТМ Heel містять надмалі дози діючих речовин рослинного, мінерального та тваринного поход­жен­ня, які сприяють активації процесів дренажу і детоксикації, поліпшенню мета­болізму та відновленню енерго­ефективності, що зумовлює активізацію процесів само­відновлення клітин і тканин. Важливою особливістю препаратів ТМ Heel є відсутність фармакокінетики. Над­малі дози діючих речовин не мета­болізуються в організмі, а тому не потребують додаткових витрат енергії та не створюють фармакологічного навантаження на організм [5, 6].

Дія таких препаратів, як правило, не стимулює ­конкретний орган, а включає та розвиває приховані компенсаторні можли­вості організму, резерв яких у дітей у більшості випад­ків буває досить значущим [4].

Характеристика Церебрум композитум Н

вгору

Церебрум композитум Н — це комплексний засіб, до складу якого входить 26 компонентів рослинного, тваринного та мінерального поход­жен­ня в надмалих дозах: 4 суіс-органних (Cerebrum suis, Hepar suis, Embryo totalis suis, Placenta totalis suis), 14 рослинних і 7 мінеральних компонентів, нозод (Medorrhinum Nosode) [7]. Препарат Церебрум композитум Н найбільш близький до групи ноотропних засобів, але за ­своїм складом і механізмом дії принципово відрізняєть­ся від традиційних ноотропів [8, 9]. Вказаний засіб має метаболічну, психотропну, анти­депресивну, ангіо­протек­торну дії [8]. Він сприяє поліпшенню крово­постачання та мікро­циркуляції в ЦНС, що своєю ­чергою стимулює роботу вищих регуляторних і над­сегментарних вегетативних центрів, підвищує їх конт­роль над роботою підлеглих структур [7-9].

Церебрум композитум Н має регулюючу дію на всі ­функції ЦНС. Застосування препарату в дитячій нев­ро­логії дає змогу відновлювати функціональну активність ЦНС, при цьому він не викликає судомної готовності, ­характерної для традиційних ноотропів. Препарат широко застосовують у клінічній неврологічній, психіатричній та педіатричній практиці. При вивченні ефектів Цереб­рум композитум Н за допомогою комп’ютеризованої електро­енцефалографії було встановлено, що викликані ним зміни електричних процесів виникають навіть раніше, ніж клінічні ефекти і спосте­рігаються в різних зонах мозку. Церебрум композитум Н поєднує в собі властивості м’якого нейролептика, коректора нейролептичних розладів та антидепресанту [7, 9].

Клінічні дослід­жен­ня препарату

вгору

Дія та клінічні ефекти препарату Церебрум композитум Н були вивчені у дослід­жен­нях, проведених українськими фахівцями.

У роботах професора С. К. Євтушенка (Дитячий обласний клінічний центр нейрореабілітації, м. Донецьк) ­вивчали ефективність лікування дітей із дитячим церебральним пара­лічем (ДЦП) подвійної та геміпаретичної форми; затримкою психомовних функцій (гіпоксично-травматичного гене­зу); наслідками травм черепа і забиття мозку; апалічним синдромом (декортикаційний синдром після вірусного менінгоенцефаліту, отруєння, анафілактичного шоку); тяжкими формами церебрального паралічу і станом після імплантації ембріональної тканини мозку; ­прогресуючими м’язовими дистрофіями. Були виявлені позитивні ­результати лікування, які підтверджені нейропсихологічними та інструментальними тестами. Спостерігалася нормалізація мозкового кровообігу, редукування підвищеної біоелектричної активності мозку, вирівнювання біоенергетики в меридіанах, які курують головний мозок. Значне поліпшення когнітивних і мовних функцій фіксували у 19,2 % дітей, поліпшення стану — у 39,5 %. Помірне (23,9 %) та незначне поліпшення (12,9 %) відзначали у групі дітей з апалічним­синдромом і прогресуючими м’язовими дистрофіями, при яких звичай­на терапія взагалі не мала ефекту. Також встановле­но, що препарат Церебрум композитум Н є когнітивним коректором у дітей з епілептичним синдромом, які тривалий час отримують антиконвульсанти і яким через епілептичні напади призначати ноотропні препарати неможливо. Було зроблено висновок, що використання препарату Церебрум композитум Н є ефективним у дітей із психо-мовно-моторною затримкою розвитку різного ґенезу як за традиційною, так і оригінальною методикою авторів (фармакопунктура за корпоральною і краніопунктурною методикою з введенням препарату в біологічно активні точки) [7].

У роботах В. Н. Горової (територіальний центр MCOI, м. Рівне) досліджували ефективність лікування дітей із ДЦП і синдромом Веста. Зокрема, встановлено, що в усіх дітей із ДЦП, які отримували Церебрум компо­зитум Н, ­спосте­рігали поліпшення фізичного, неврологічного, ­емоційного статусу, а також когнітивних ­функцій. При синдромі ­Вес­та зменшувалася частота епілептичних ­нападів, покращився рисунок ходи, діти починали активніше і ціле­спрямованіше цікавитися навколишнім ­світом, ­вимовляти кілька слів по складах [4].

У роботах Є. І. Іванової, І. Б. Знови, В. С. Пушкіної (дитяча клінічна лікарня № 8, м. Київ) вивчали ефективність препарату Церебрум композитум Н як у монотерапії, так і у складі комплексної терапії з іншими антигомотоксични­ми препаратами для лікування наслідків перинатальних уражень нервової системи із затримкою ­психомоторного розвитку, а також у дітей, які мали низьку успішність. Так, у першому випадку поліпшення спостерігали у вигляді ­появи нових рухових функцій і психоемоційних реак­цій; у другому — у всіх школярів поліпшилися увага, пам’ять, зменшилася кількість помилок на письмі. Позитив­ні ­результати зазначали в 94,5 % випадків; погіршень або ­побіч­них ефектів не виявлено [10].

У роботах О. О. Михайлової вивчали ­застосування Церебрум композитум Н під час лікування різних психо­неврологічних ускладнень у пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД). Дослід­жен­ня проводили в ДУ «Інститут охорони дітей і підлітків НАМН України» (м. Харків). У цьому дослід­жен­ні ­встановлено, що гіперглікемія і метаболічні продукти в динаміці захворювання ЦД істотно впливають і ускладнюють інтегративні процеси в ЦНС, що своєю чергою знижує адапта­ційні можли­вості ­організму, зокрема інтелектуальну ­діяльність. Вік маніфестації і тяжкість ЦД, включення вікового нервово-­психічного реагуван­ня дитячого організму, нейро­нейральна незрілість сприяють виснаженню функціональних резервів ЦНС, що призводить до ­формування низки стресогенних розладів. Таким паці­єнтам терапію препаратом Церебрум композитум Н ­проводили на тлі застосу­вання базових анти­діабетичних засобів. У ­результаті ліку­вання виявлено регрес цереброастенічних симптомів, поліпшення когнітивних показників, зменшення ступеня тяжкості мікроциркуляторних, дисметаболічних і цереброваскулярних порушень, покращання психічного стану (у 65 % випадків). Наявність у Церебрум композитум Н поліфункціональної дії, реалі­зація ефекту шляхом регулювання, а також мінімальне фармакологічне навантаження забезпечують його високу ефективність у лікуван­ні ­одного з найтяжчих ускладнень цукрового діабету — ­діабетичної енцефало­патії. Автори дослід­жен­ня зробили висновок, що препарат Церебрум композитум Н ­завдяки своїм нейро­метаболічним і нейро­трофічним ­властивостям може застосову­ватися для профі­лактики та лікування ­складних соматоневрологічних розладів у дітей, які страждають на ЦД [11].

Висновки

вгору

У статті зібрано узагальнені дані щодо терапевтичної ефективності препарату Церебрум композитум Н при його застосуванні в дитячій неврологічній практиці. Встановле­но, що згаданий препарат дає змогу ­розширити ­можливості фармакотерапії дітей із патологією нервової системи орга­нічного та функціонального поход­жен­ня. ­Церебрум композитум Н має високу терапевтичну ефективність та сприятливий профіль безпеки. Його можна застосовувати як у монотерапії, так і в поєднанні з іншими лікарськими засобами, що допомагає знизити частоту розвитку ­побічних реакцій і посилити їх терапевтичну дію.

Список літератури знаходиться в редакції.

Стаття надана до друку ТОВ «Українська Академія Біологічної Медицини».

 

Додаткова інформація

Церебрум композитум Н, р-н для ін’єк­цій: Р.П. UA/7791/01/01 від 20.02.2018 № 290. Склад: Acidum phosphoricum D10-22 мг, Aconitum napellus ­D6-22 мг, Aesculus hippocastanum D4-22 мг, Ambra grisea D10-22 мг, Anamirta cocculus D4-22 мг, Arnica montana D28-22 мг, Bothrops lanceolatus D10-22 мг, Сerebrum suis D8-22 мг, Cinchona pubescens D4-22 мг, Conium maculatum D4-22 мг, Embryo totalis suis D10-22 мг, Gelsemium sempervirens D4-22 мг, Hepar suis D10-22 мг, Hyoscyamus niger D6-22 мг, Kalium bichromicum D8-22 мг, ­Kalium phosphoricum D6-22 мг, Magnesium phosphoricum D10-22 мг, Manganum phosphoricum ­D8-22 мг, Medorrhinum Nosode D13-22 мг, ­Placenta totalis suis D10-22 мг, Ruta graveolens D4-22 мг, Selenium D10-22 мг, Semecarpus anacardium ­D6-22 мг, Strychnos ignatii D8-22 мг, Sulfur ­D10-22 мг, Thuja occidentalis D6-22 мг.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості. Повна інформація про препарат та повний перелік можливих побічних реакцій вказані в інструкції для медичного застосування лікарсь­кого засобу.

Виробник: Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Інформація про лікарський засіб призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

Наш журнал
в соцсетях:

Выпуски за 2019 Год

Содержание выпуска 10 (111), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. В.Я. Пішель, Т.Ю. Ільницька, М.Ю. Полив’яна

 3. М.М. Орос, О.В. Тодавчич

 4. Т. Матіяш, А. Бондарчук

Содержание выпуска 9 (110), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. С.Г. Бурчинский

 3. С.Г. Бурчинский

Содержание выпуска 8 (109), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. А. Г. Кириченко, А. Ф. Нечай, Н. О. Смульська, Т. І. Стеценко

Содержание выпуска 7 (108), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. А.Е. Дубенко, И.В. Реминяк, Ю.А. Бабкина, Ю.К. Реминяк

 3. Н.А. Науменко, В.И. Харитонов

 4. М.О. Матусова, І.А. Марценковський

Содержание выпуска 6 (107), 2019

 1. Т.О. Скрипник

 2. Ю.А. Бабкина

 3. Ю.А. Бабкіна

 4. А.Е. Дубенко, И.В. Реминяк, Ю.А. Бабкина

 5. Т.В. Руда

 6. А.А. Криштафор

Содержание выпуска 5 (106), 2019

 1. И.А.Марценковский, А.В.Каптильцева

 2. В.Ю.Паробій

 3. Ю.А. Крамар

 4. В.И. Харитонов, Ю.М. Винник

 5. В.И. Харитонов, Ю.М. Винник

 6. В.И.Харитонов, Ю.М. Винник, Г.И. Селюков

 7. Т.А. Зайцева, О.А. Борисенко, П.П. Зайцев,

 8. Н.А. Максименко

 9. И.И. Марценковская, М.В. Нестеренко, Ю.А. Войтенко, Д.И. Марценковский, К.В. Дубовик, О.С.Ващенко

 10. Д.В. Иванов

 11. М.М. Орос, Р.Ю. Яцинин

 12. Н.К. Свиридова, Т.В. Чередніченко

 13. С.Г. Бурчинский

Содержание выпуска 4 (105), 2019

 1. Т.О. Скрипник

 2. Ю.А. Бабкина

 3. Ю.А. Бабкина

 4. Л. Шаттенбург, Я. Кульчинський

 5. Є.І. Суковський

Содержание выпуска 3 (104), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. К.В. Дубовик, І.А. Марценковський

Содержание выпуска 1 (102), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. М.В. Шейко

 3. В.Ю. Мартинюк

 4. І.А. Марценковський, І.І. Марценковська

 5. А.Е. Дубенко, Ю.А. Бабкина

 6. Ю.А. Крамар

Выпуски текущего года

Содержание выпуска 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,