сховати меню

Сон як невід’ємна складова фізичного та психічного здоров’я

сторінки: 5-6

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає здоров’я як «стан повного фізичного, психічного і соціального добробуту, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад». Як і харчування та фізична активність, сон також є невід’ємною складовою фізичного та психічного здоров’я й соціального благополуччя. Під час сну організм відновлює сили, витрачені на денну активність. Тож повноцінний сон дає відчуття бадьорості й припливу енергії, сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, метаболічних розладів.

Сон — це складний нервово-поведінковий стан, що охоплює глибокі зміни в мозку та системній фізіо­логії. Власне, глибина, тривалість і час сну регу­люються завдяки гомеостатичному процесу і циркадній системі. Для багатьох біологічних функцій сон є вирішальним, регулюючи адаптацію та функціонування всього організму від генів до поведінки. На сон мають вплив чинники як навко­лишнього середовища, так і соціальні й біологічні. Попри досягнення у розумінні природи сну, його важливість ще не набула належного ­відображення в національних програ­мах охорони здоров’я, зокрема й в Україні.

Оцінка сну

вгору

Оцінювання сну є невід’ємною частиною загального ­стану здоров’я. Є суб’єктивні та об’єктивні методи оцінювання сну та діагностики його порушень. Суб’єктивні ­методи (опиту­вальники та шкали) оцінюють: тривалість і якість сну; його ефективність (відсоток часу уві сні порівняно з періо­дами пробу­дження); регулярність; пильність під час неспання; відчуття сонливості; вплив на результати роботи / ­навчання, міжособистісні стосунки. До об’єктивних ­мето­дів ­належать: полісомнографія; актиграфія; відеосомнографія; моніторинг на основі мозкової активності; безпосередні ­спостереження і множинний тест латентності сну (MSLT). Євро­пейська академія неврології (EAN) і ВООЗ визнали сон визначальним чинником здоров’я мозку, а Американ­ська асоціація ­серця (AHA) додала поняття «тривалість сну» до ­восьми ­основних чинників здоров’я серцево-судинної системи. ­Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC, 2023) у США оголосили недостатній сон «проблемою громад­ського здоров’я» (Lim etal., 2023; Hafner etal., 2017).

Дефіцит сну, зокрема недостатня його тривалість (< 6 годин на добу), порушення (нерегулярний сон і кошмари) або розлади сну (безсоння, апное уві сні та синдром неспокійних ніг), негативно позначаються на стані здоров’я людини та корелює з багатьма хронічними захворюваннями (діабет 2-го типу, хвороби серця тощо). Тривалість сну < 7 годин пов’язана з поганим фізичним і психічним здоров’ям, зі ­смертю від усіх причин (Omichi et al., 2022; Rob­bins etal., 2021; Wang et al., 2020). Нестача сну може призвести до авто­мобільних аварій і помилок на робочому місці, що спричиня­ють велику кількість травм та інвалідності. Достатній і якісний сон — це не розкіш, це те, що потрібно людині для міц­ного здоров’я. Сон важливий для збереження здоров’я, а розлади сну можна діагностувати та ліку­вати. Особливо вразливі до дефіциту сну діти, що може ­зумовити фізичні, поведінкові й навчальні проблеми. Результати глобального дослі­дження стану здоров’я школярів, ­проведеного ВООЗ (2023), свідчать про серйозність проблеми порушень сну ­серед підлітків у різних країнах. Як зазначають дослідники, загальна ­середня поширеність порушень сну ­становила 9,6 %, із діапазоном від 3 до 28,2 % (Lim et al., 2023).

Економічний тягар недосипання

вгору

Дефіцит сну має серйозні економічні наслідки, що чинять вплив на національний бю­джет системи охорони здоров’я країн світу. Економічні втрати через дефіцит сну можна оцінити як фінансові (витрати на систему охорони здоров’я, нещасні випадки та втрати продуктивності) і нефінансові (втрата якості життя та передчасна смерть). За даними аналізу економічних наслідків неповноцінного сну в Австралії (2016–2017), загальні фінансові витрати сягали 45,21 млрд доларів (Hillman et al., 2018). Економічні прогнози свідчать, що країни зазнають великих щорічних фінансових втрат ­через наслідки дефіциту сну. Дані дослі­дження M. Hafner etal. (2017) продемонстрували, що низька продуктивність і збільшені ризики смерті, пов’язані з недостатнім сном, щороку обходяться п’ятьом країнам світу (Канада, США, ­Велика Брита­нія, Німеччина та Японія) до 680 млрд доларів економічного виробництва.

Вплив безсоння на фізичне здоров’я

вгору

Уві сні більшість систем організму перебувають у стані анаболізму, що сприяє їх відновленню й підтримці енергетичного балансу. Недостатній сон пов’язаний із підвищеним ризиком діабету, ­ожиріння, ішемічної хвороби ­серця та смерті від серцево-судин­них захворювань. Втрата ­навіть години сну під час переходу на літній час супрово­джується збільшенням ризику серцевого нападу протягом наступних трьох днів, що свідчить на користь рекомендацій Товариства дослідження сну (SRS, 2022) про ­запровадження постійного стандартного часу в країнах, які переводять ­стрілки ­годинника на годину вперед. Розлади сну, як-от ­обструктивне апное уві сні (ОАС), можуть збільшити ризик фібриляції передсердь і ­смерті від серцевої недостатності, і є предик­торами поганого прогнозу після інфаркту ­міокарда (Lim etal., 2023; Wang etal., 2020; Jin et al., 2022).

Сон підтри­мує здорову імунну відповідь. Дефіцит сну пов’язаний із порушенням імунної від­повіді на щеплення та ризиком розвитку ­тяжкого перебігу коронавірусної хвороби (COVID-19) і легеневого тубер­ку­льозу. Так, COVID-19, вірус імунодефіциту людини, тубер­кульоз, малярія можуть зумовити дефіцит сну (Lim etal., 2023). Імунна система віді­грає ­важливу роль у ­боротьбі з раком, депривація сну може призвести до ­порушення імунної відповіді та збільшити ­прогресування раку чи смертність. Дані епідеміологічних дослі­джень підтвердили ­зв’язок між короткою тривалістю сну та ризиком розвитку чи прогресу­вання декількох видів раку, зокрема молочної залози, коло­ректального та раку простати (Garbarino et al., 2021).

Потенційні механізми зв’язку дефіциту сну та раку:

 • Менша тривалість нічної секреції мелатоніну, що має протиракові, антиоксидантні, антиангіогенні та протизапальні властивості.
 • Знижена активність імуноактивних клітин.
 • Зміни активності генів, пов’язаних із циркадним ритмом, збільшують ризик злоякісної трансформації.

Сон необхідний для консолідації пам’яті, що є фундаментальною складовою для виживання та високого ­рівня функціо­нування людини. Порушення сну може ­призводити до зни­ження когнітивних функцій і підвищення ризику хвороби Альцгеймера та пов’язаної з нею деменції (Robbins etal., 2021; Lim et al., 2023).

Розлади сну не лише ­підвищують ризик інсульту, але погір­шують результати лікування. Власне, тяжкий синдром ОАС ­подвоює ризик інсульту, ­особливо в осіб молодого та ­середнього віку. ОАС є поширеним серед пацієнтів, які перенесли інсульт, і може бути встановлений за допомогою полісомнографії. Тяжке ОАС — ­чинник ризику реци­диву ­інсульту та може бути пов’язане зі смертю від інсульту. Дані дослі­джень вказу­ють на високу поши­реність ­постінсультного безсоння та синдрому неспокій­них кінцівок, а також їхній зв’язок із менш сприятливим прогнозом інсульту (Bassetti et al., 2020).

Психічне здоров’я та сон

вгору

Сон важливий і для регуляції емоцій, і для ­максимального психо­соціального благополуччя. Основні психічні роз­лади не тільки порушують сон, але й дефіцит сну підвищує ­ризик тривожних розладів, великої депресії, біполярного афективного розладу, розладів, пов’язаних із вживан­ням психо­активних речовин, ­посттравматичного стресового розладу, само­губств (Lim et al., 2023). Розлади сну (ОАС, нарколеп­сія та безсоння) та робота в нічні ­зміни можуть утруднити неспання в умовах низької стимуляції. Неконтро­льований мікросон під час керування транспортним засобом може призвести до серйозних або смертельних аварій. ­Керування авто у стані сонливості може мати такі негативні наслідки, як за алкогольного чи нарко­тичного сп’яніння. Водіям ­важко визначити критичний стан сонливості за кермом; ­деякі не усвідомлюють, що вони можуть заснути під час руху ­навіть ­після того, як поспали кілька хвилин. За даними дослі­дження Фонду безпеки дорож­нього руху Американської авто­мобільної асоціації (ААА, 2015), у 21 % дорожніх пригод, у яких гинули люди, керму­вальником був сонний водій (Watson etal., 2015).

Поліпшення сну

вгору

Всесвітнє товариство сну (WSS, 2023) рекомендує такі дії для місцевих, регіональних, національних і міжнародних орга­нізацій охорони здоров’я для ­сприяння здоровому сну.

 1. Сприяння освіті та обізнаності щодо здоров’я сну та цир­кадних ритмів. Міжнародні університети та ­глобальні професійні організації докладають зусилля в ­цьому ­напрямі. Уже створено 35 журналів, проіндексованих у PubMed зі словом «сон» у назві, розроблено низку міжнародних наста­нов і рекомендацій. Сьогодні у багатьох країнах ­світу приділяється серйозна увага діагностиці порушень сну, ­зокрема ОАС за ліцензування водіїв, льотчиків тощо. Розроблено навчальні програми щодо здорового сну для початкової та середньої освіти. Національні інститути охорони здоров’я США (NIH) створили елект­ронну книжкову полицю, де є вже понад 135 книг про сон, доступні через WSS.
 2. Проведення дослі­джень і стандартизований збір даних щодо сну та циркадних ритмів. Для реалізації націо­нальних стратегій здорового сну важливо систематично збирати відповідні дані. Співпраця із чинними проєктами, як-от дослі­дження тягаря обструктивних захворювань легень, та включення питань про сон до опитувань населення можуть стати важливими кроками у цьому напрямі.
 3. Упрова­дження ініціатив здоров’я сну в стратегії та проєкти з громадської охорони здоров’я.

Висновки

вгору

Попри об’єктивні докази впливу сну на здоров’я, його важливість недостатньо відображена в національних програмах системи охорони здоров’я України. Наша країна має долучитися до цього процесу, розширюючи доступ до інформації щодо здорового сну, а також до діагностики та лікування пору­шень сну і циркадних розладів. Важливою є розробка та реалізація національних медико-технологічних документів щодо розладів сну (ОАС, ­безсоння тощо) та рекомендацій щодо підтримання здорового сну для фахівців різних медичних спеціальностей та ­експертів із питань громадського здоров’я. Поки проблема забезпечення здорового сну не ­стане однією з пріоритетних у системі охорони здоров’я ­України, включення оцінки якості сну та реко­мен­дацій його поліпшення до практичних порад для пацієнтів залишаються мало­ймовірними. Потрібні рішучі дії, щоб питанню забезпечення повноцінного сну, який є однією з умов здоров’я, приділяли належну увагу при розробці програм, політики охорони здоров’я та в медичній практиці.

Підготувала Світлана Соловйова

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2023 Рік

Зміст випуску 9 (145), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. А.О. Бурдейний, С.О. Сташенко

 3. А. Г. Бондарчук, Т.Ю. Ільницька

Зміст випуску 8 (144), 2023

 1. Т. І. Стеценко

 2. Тарас Левін

Зміст випуску 6 (142), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. Є. М. Денисов

 3. О. О. Хаустова

 4. О. Аврамчук, О. Ніздрань, П. Блозва

Зміст випуску 1, 2023

 1. Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко

 2. М.В. Полівода

 3. Пол Булен

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,