сховати меню

Мультидисциплінарний підхід в епілептології

За матеріалами XXVI Конференції Української Протиепілептичної Ліги з міжнародною участю (20–22 жовтня 2022 р., Харків, Україна)

сторінки: 7-9

Закінчення. Початок у № 1–2 (138) 2023

Наш досвід хірургічного лікування дитячої епілепсії

вгору

Так назвав свою доповідь Костянтин Романович Костюк, віце-президент УПЕЛ, д. мед.н., завідувач відділення функціональної нейрохірургії і нейромодуляції Інституту нейро­хірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України (Київ). Нині хірургічне лікування епілепсії на високому рівні надається в багатьох містах України: Ужгороді, ­Львові, Івано-Франківську, Харкові, Дніпрі, ­Запоріжжі.

Причини розвитку епілепсії у дітей різнобічні, як ­пра­вило, вони охоп­люють перинатальну патологію, ­інсульти, специфічні електроклінічні синдроми (інфантильні ­спазми). Високою є частота гемісферної пато­логії (­енцефаліт Расмуссена, синдром Штурге–Вебера), а ­деякі синдроми розвиваються винятково в дитячому віці. Кумулятивний ефект частих епілептичних нападів може мати ­катастрофічні наслідки, призводити до дисфункції кори ­головного мозку і можливого вторинного епілептогенезу, спричиняючи когнітивні та поведінкові ­порушення, агресію, гіперактивність та психо­соціальні проблеми. Проти­нападові препарати (ПНП) можуть мати негативний вплив на когнітивний і моторний розвиток дитини, призводити до епілептичної енцефалопатії. На відміну від дорослих, у дітей можливе застосування інших опцій лікування: тера­пія стероїдами, кетогенна дієта та ін. Серед особливостей хірургічних підходів у дітей: пластичність мозку, його ­значні компенсаторні можливості; ­певні втручання можливі лише для дітей (гемі­сферотомія, мульти­лобарні резек­ції, дисконекції); обмежена можливість інвазивного електро­енфалографічного (ЕЕГ-) моніторингу (рекомендо­вано для дітей від 3 років); хірургічні ­втручання виконуються частіше з приводу позаскроневої епілепсії.

Раннє припинення нападів відіграє ключову роль в психо­соціальній реабілітації дітей і сприяє поліпшенню якості життя. Мета хірургічного лікування епілепсії — припинення нападів, профілактика вторинного ураження ­мозку та тривалої безперервної інтеріктальної пароксизмальної активності, запобігання вторинному епілептогенезу, а ­також когнітивним і поведінковим розладам. Серед причин роз­витку структурної вогнищевої епілепсії у дітей новоутворення, судинні мальформації, кісти та інфекції. Показаннями для ­скерування дитини до спеціалізованого ­центру для поглиб­леного клініко-інструментального обстеження є наявність вогнищевих структурних змін у голов­ному мозку та резистетність до терапії ПНП. Метою поглибленого доопераційного обстеження є раннє ­виявлення дітей, у яких хірургічне втручання може бути ефективним, а також визначення локалізації та об’єму епілептогенної зони, яка підлягає резекції; функціонально важливої зони мозку, яка має лишатися «недоторканою»; виду нейрохірургічного втручання. Хірургічні втручання при епілепсії поділяють на резек­ційні (передня скронева лобектомія, селективна гіпокампектомія, топектомія, мультилобарні резекції) та функціональні (калозо­томія, електростимулювальні операції, стереоток­сичні абляції, субпіальна транссекція). Функціональна гемі­сферотомія поєднує особливості двох видів втручань.

Як зазначив доповідач із власного досвіду, із 2010 року про­оперовано 95 дітей віком 1–18 років. Види втручань: передня скронева лобектомія — 38 дітям (40%), калозотомія — 29 (30%), топектомія — 10 (11%), ­мультилобарні резекції — 4 (4%), функціональна гемісферотомія — 14 (15%). Серед застосованих методів діагностики — магнітно-­резонансна томографія (МРТ) за допомогою апарату потуж­ністю 3 Тесла (61% випадків), однофо­тонна ­емісійна комп’ютерна томографія (SPECT), поєднання МРТ із іктальною SPECT (SISCOM), позитронно-емісійна томографія. Післяопераційний катамнез становить 1–14 років (у середньому 5,1 року). Найтяжчі форми захворювань (щоденні напади, ­виразні когнітивні порушення, епілептична енцефалопатія) мали пацієнти, яким виконано кало­зотомію. ­З’ясування етіо­логії захворювань засвідчило, що ­найчастіше до них призводив гіпокампальний склероз. Серед інших причин — мальформації, енцефаліт Расмус­сена, внутрішньо­мозкові крововиливи, гіпоксично-­ішемічна енцефалопатія, менінгоенцефаліт, неопластичні ураження, синдром ­Штурге–Вебера, мікроенцефалія та каверноми; у деяких випадках встановити етіологію за ­даними МРТ не ­вдалося. ­Найкращі результати ­отримали після резек­ційних операцій. Передня скронева лобектомія була найефективнішою щодо припинення нападів (у 38 дітей). Поліпшення якості ­життя та когнітивних функцій спостерігали практично у всіх пацієнтів. Післяопераційні ускладнення розвинулися у чотирьох прооперованих, одна дитина ­померла через ­місяць ­після втручання. ­Власне, перспектив­ними методами нейро­хірургічних втручань є нейростимуляція та аблятивні втручання (радіо­частотна деструкція, радіохірургічна операція за допомогою гамма-­ножа, лазерна термічна робот-асистувальна абляція, фоку­сована ультразвукова деструкція під контролем МРТ). Запорукою високої ефективності цих втручань є мульти­дисциплінарний підхід до встановлення показань з урахуванням даних нейропсихологічних, електрофізіологічних та нейровізуалізаційних досліджень, а також належна підготовка та досвід нейрохірургів.

ПНЕС чи фокальні епілептичні напади? Діагностичні та філософські підходи

вгору

Із такою доповіддю виступив Роман Володимирович Брозь, лікар-психіатр, голова Львівської міської громадської організації «Львівська асоціація епілептологів УПЕЛ», заступник директора з медичної частини Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний психо-неврологічний диспансер».

Психологічні неепілептичні стани (ПНЕС) — це психологічно зумовлені клінічні пароксизмальні прояви, схожі на епілептичні напади. Власне, ПНЕС є не діагнозом, а одним із цілої низки проявів, знаних як «імітатори епілепсії». Доповідач зазначив, що фокальний епілептичний напад — це минущий клінічний прояв раптових надмірних розрядів у нейронах кори головного мозку, обмежених якоюсь анато­мічною ділянкою, структурою / мережею, який проявляється спонтанними короткочасними мимовільними феноменами: моторними (судоми, парези, рухи, жести тощо), розладами сприйняття, чутливості, порушеннями думок, емоцій. Етіологія та патогенез цих станів цілковито різні, але є спільне — пароксизмальність клінічних ознак. Використовувати термін ПНЕС для пацієнтів без ­епілептичних нападів чи епілепсії небажано. Назви та синоніми ПНЕС, що зустрічаються в літературі: «псевдонапади», «функціональні пароксизми / напади», дисоціативні (конверсійні) пароксизми / напади / судоми, симпато-адрена­лові кризи, вегетативні кризи, діенцефальні приступи. Під станами, які епілептологи називають ПНЕС, психіатри ­розуміють переважно гострі реакції, панічні атаки (типові, атипові, без ­страху), конверсійні пароксизмальні стани / судоми, поведін­кові «флешбеки» за посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та їх поєднання.

Фізіологічним підґрунтям ПНЕС завжди є надвисокий ­рівень напруги / тривоги в пацієнта. Як правило, фахівці в галузі психічного здоров’я мало цікавляться цією катего­рією психогенних психічних захворювань, тож ­пацієнти ­часто опиняються «між психіатром і невро­патологом», не знаючи, до кого звернутися за допомогою.

Р. В. Брозь навів клінічні варіанти, що спостерігаються в пацієнтів на практиці: лише ПНЕС, одного чи декількох типів; лише епілептичні напади, одного, двох і ­більше різно­видів; на тлі тривалої епілепсії виникають напади ­нового типу, які не піддаються впливу ПНП (незалежно від досягнення ремісії); на тлі тривожного розладу з наявністю паро­ксизмів виникають напади з втратою свідо­мості та амне­зією, спонтанно або після травматичного ­чинника; майже одночасно можуть виникнути ПНЕС у межах ПТСР та епілептичні напади в короткий період часу ­після поєднаної травми (таке можливе в осіб, які пере­жили ­масивні ­стреси, тортури або/та травми голови в ­зонах бойо­вих дій, з органічним ушкодженням ­головного мозку). Відносно легко діагностувати ПНЕС і фокальні епілептичні напади, коли є скарги та клінічна картина ­одного пароксизмального стану / нападу. Набагато складнішим стає діагностичний процес, коли один менш виразний стан хова­ється за іншим (схожим), але з яскравішою та масивнішою симптоматикою. Може відбутись своєрідне «поглинання» симптоматики з відповідним діаг­ностичним провалом. Полегшує діагностування ПНЕС ствердна відповідь пацієнта на запитання, чи відчуває він початок нападу, який у подальшому амнезує.

Доповідач зазначив, що панічні атаки чи інші ­психогенні пароксизми спостерігалися в його пацієнтів віком від 3 до 75 років. Панічною атакою називають повторні стани інтенсивного страху або дискомфорту в поєднанні з принаймні ­чотирма з наведених нижче симптомів, що проявляються частіше одного разу на місяць, розвиваються раптово і досягають свого піку впродовж 10 хвилин: пульсація, тахікардія, «сильне серцебиття»; пітливість; озноб, тремор тіла, тремтіння рук; відчуття нестачі повітря, задишка; біль або дискомфорт у лівій половині грудної клітки; нудота або ­інший дискомфорт (позиви до сечовипускання, дефекації); відчуття запаморочення, нестійкість, передчуття «перед­непритомності»; запаморочення із загрозою ймовірного ­падіння; відчуття дереалізації, деперсоналізації, сплутаності думок; страх збожеволіти, втратити контроль; страх смерті, відчуття приреченості; відчуття затерпання або поколю­вання (парестезії); припливи жару або ­холоду; особливо — ­ознаки поведінки уникнення.

Трапляються випадки, коли чітко встановити наявність чи відсутність усвідомлення в пацієнта під час нападу не вдається, ні клінічно, ні з допомогою відео-ЕЕГ-моні­торингу (який вважається «золотим стандартом» діагностики, але, на жаль, ще доступний не всім пацієнтам). Це випадки поєд­нання епілепсії з інтелектуальним дефіцитом чи іншими розладами характеру, емоцій, поведінки, за яких також ­можуть спостерігатись ПНЕС.

Роман Володимирович продемонстрував таблицю діаг­ностичної цінності найчастіших симптомів і скарг (як-от ­іктальна непритомність, амнезія пароксизмального стану, післянападове оглушення), за допомогою яких можна визначити наявність ПНЕС або фокальних нападів із/без усвідомлення та амнезії за різних ознак захворювань. Обго­ворюючи можливості лікування пацієнтів із ПНЕС чи іншими психо­генними розладами, доповідач зазначив, що це однозначно методи психотерапії: десенсибілізація та репроцесуалізація (опрацювання травми) рухом очей, гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, ­системна сімейна терапія, психодрама, клієнт-центрована терапія, психо­динамічна терапія та ін. За потреби може застосовуватися фармакотерапія — тимчасове ­призначення проти­тривожних препаратів та антидепресантів.

Підсумовуючи, він зазначив, що в разі незрозумілої клінічної картини нападів чи ознак фармакорезистентності слід запідозрити ПНЕС, які наявні в > 10 % пацієнтів із діагностованою епілепсією, і виконати психологічне тестування «невидимої» тривоги.

Нові протинападові препарати у процесі розробки: що буде після ценобамату та фенфлураміну

вгору

Так назвав свою доповідь професор Меїр Біалер із Єврейського університету в Єрусалимі (Ізраїль). Його доповідь була присвячена новим ПНП, зокрема ­ценобамату (схваленому Управлінням із контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США [FDA] і Європейським агентством з лікарських засобів [EMA] 2019 і 2021 рр. відповідно), фенфлураміну (схваленому FDA і EMA 2020 р.), канабі­діолу (схвалений FDA 2018 р.) та ін.

Стратегії розробки нових ПНП:

 • Фенотиповий скринінг нещодавно синтезованих сполук із різноманітною хімічною структурою та ще невідомим механізмом дії (як-от ценобамат).
 • Структурна модифікація ПНП — підхід другого покоління (як-от бриварацетам, лоркасерин, вальноктамід).
 • Розроблення на підставі гіпотез або певних мішеней (як-от вігабатрин, сотіклестат, XEN1101).
 • Перепрофілювання наявних препаратів (як-от фенфлурамін, лоркасерин, еверолімус).
 • Створення фітопрепаратів за звітами про їх вплив на  ЦНС (як-от канабідіол).

Як зазначив доповідач, він є прихильником першого підходу, що передбачає перевірку дії препаратів на ­тваринних моделях. Недоліком такого підходу є неможливість ­визначити токсичність, побічні ефекти та переносимість ­лікування. Він детально зупинився на властивостях ценобамату, механізмом дії якого є модуляція рецепторів γ-аміно­масляної кис­лоти (ГАМК-А) та пригнічення натрієвих каналів. Результати досліджень 2-ї фази (n = 923) засвідчили переконливу ефективність препарату в дозах 200 і 400 мг (French and Kamin, 2016; Krauss et al., 2020). Оскільки у пацієнтів траплялися випадки лікарської реакції з еозинофілією та системними проявами (DRESS), провели дослідження 3-ї фази (n = 1348), під час якого титрування дози було повільнішим (дозу подвоювали що два тижні), а ­найпоширенішими несприятливими ефектами були сонливість, запаморочення і втома (DRESS не спостерігалося) (Sperling, 2018).

Фенфлурамін розроблювали як засіб додаткової терапії пацієнтів із синдромом Драве. Раніше його застосовували при лікуванні анорексії (Bialer et al., 2018; 2020). Професор зауважив, що є стимул для кращої характеристики протисудомних ефектів окремих енантіомерів фенфлураміну та норфенфлураміну, оскільки розроблення енантіомерно чистої сполуки для клінічного застосування може мати пере­ваги щодо безпеки (Odi et al., 2021). Проблема із застосуванням канабідіолу, на думку М. Біалера, полягає в його низькій біодоступності (засвоюється лише 6 % прийнятої дози). Окрім того, засіб є потужним інгібітором цитохромів (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6). Доповідач зупинився на даних щодо підвищення ефективності терапії за одно­часного призначення канабідіолу та клобазаму (Bialer and Perucca, 2020). А також представив основні характерис­тики таких нових ПНП, як дарігабат, сотіклестат, пероральний ретигабін (XEN-406), більш потужний аналог вігабат­рину — OV329, новий позитивний алостеричний модулятор нейрональних калієвих каналів — XEN110, селективний інгі­бітор натрієвих каналів — NBI-921352 (XEN901). М. ­Біалер наголосив, що епілепсія — це не ­окреме захворювання, а група складних розладів, що супроводжуються судомами різних типів, які потребують різних підходів до лікування. Розроблення препаратів на ­основі фармако­кінетики допомагає підвищити ефективність і подолати несприятливий вплив ПНП. Очікується, що нові ПНП із декількома механізмами дії будуть дієвішими для лікування рефрактерних випадків епілепсії та інших неепілептичних розладів ЦНС.

У програмі XXVI Конференції УПЕЛ із міжнародною ­участю «Мультидисциплінарний підхід в епілептології» було проведено Cимпозіум приватного медичного центру неврології, епілепсії та психіатрії «NEUROSPHERA», що спеціалізується на питаннях діагностики та лікування епілепсії.

Комплексне лікування епілепсії за допомогою штучного інтелекту

вгору

Із такою доповіддю, підготованою у співавторстві з доктором Пьотром Зволінські, виступила співробітниця ­центру Наталія Красовська. Доповідачка розповіла про професійну команду центру (неврологів, нейрофізіо­логів, нейрохірургів і кіберневрологів), що надає комплексну ­персоналізовану допомогу пацієнтам з епілепсією. Зокрема, створено портал для користувачів — хмарну кібернетичну систему, яка дає змогу зберігати медичні дані, відеозаписи та щоденники нападів, відстежувати запаси ліків, ­надавати доступ до історій хвороб пацієнтів тощо. Доповідачка ­також навела приклади використання штучного інтелекту для діаг­ностування та лікування пацієнтів з епілепсією, ­наприклад, застосування опитувальника ZERO Questionnaire та кібер-­робота ICTAL®. Останній допомагає розпізнавати тип нападів, підбирати схему лікування та спостерігати за змінами стану пацієнта. Після доповіді учасники конференції ­жваво обговорювали інформацію, ставили запитання співавторам щодо перспектив застосування можливостей штучного інте­лекту в епілептології, зокрема й в Україні.

Мінно-вибухова травма: від гострого епілептичного синдрому до структурної епілепсії

вгору

У межах симпозіуму прозвучала також доповідь директорки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України, д.мед.н., професорки Алли Григорівни Кириченко, у якій йшлося про патологічні ­зміни, які виникають при черепно-мозкових травмах у різних ділянках головного мозку. Такі зміни можуть прогресу­вати протягом тривалого часу, призводячи до формування ПТСР, зокрема субклінічної епілептиформ­ної активності на ЕЕГ та посттравматичної епілепсії (ПТЕ). Доповідачка ­детально виклала критерії діагностування ПТЕ, спричиненої мінно-­вибуховими травмами, особливості її пато­генезу та ­підходи до лікування, зокрема умови правильного вибору ­препарату (з урахуванням форми епілеп­сії, типу нападів, даних ЕЕГ та характеристик препарату). Підсумовуючи, вона ­зазначила, що на підставі емпіричного досвіду, якщо немає впевненості у формі епілепсії чи ­нападу, починати ліку­вання слід з призначення левітирацетаму або вальпроєвої кислоти — препаратів із широким спектром дії (не лише на фокальні, а й на генералізовані напади).

Підготувала Наталія Купко

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2023 Рік

Зміст випуску 9 (145), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. А.О. Бурдейний, С.О. Сташенко

 3. А. Г. Бондарчук, Т.Ю. Ільницька

Зміст випуску 8 (144), 2023

 1. Т. І. Стеценко

 2. Тарас Левін

Зміст випуску 6 (142), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. Є. М. Денисов

 3. О. О. Хаустова

 4. О. Аврамчук, О. Ніздрань, П. Блозва

Зміст випуску 1, 2023

 1. Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко

 2. М.В. Полівода

 3. Пол Булен

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,