сховати меню

Лікування цереброваскулярної патології: важливість уникнення міжлікарських взаємодій

сторінки: 25

13 липня 2023 р.

У структурі неврологічної патології найактуальнішими та соціально значущими залишаються цереброваскулярні захворювання, серед яких перше місце посідають хронічні порушення мозкового кровообігу (близько 90 %): церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, ­ураження судин мозку, зокрема хронічна ішемія ­мозку (Мищенко и др., 2011). Вони призводять до розвитку когнітивних порушень і деменції, провідну роль у формуванні яких за судинних уражень головного ­мозку відіграє ураження білої речовини та базальних гангліїв (Poschel and Ho, 1985). Основним патогенетичним чинником ­цього ­процесу є арте­ріальна гіпер­тензія, яка спричиняє ­зміни стінок судин (ліпогіаліноз) переважно в мікро­циркуляторному ­руслі. Внаслідок цього патологічного процесу ­розвивається артеріолосклероз, що зумов­лює зміну фізіо­логічної реактивності судин (Морозова, 2013). Як ­правило, такі зміни судин зумовлюють зниження перфузії, ­розвиток ішемії та множинних лакунарних інфарктів у тала­мусі та медіобазальних відділах кори, а ­також до втрату мозкової ­тканини (Chang etal., 1985). Крім того, у ­процесі фізіологічного старіння структурні, нейро­фізіологічні та нейрохімічні зміни в головному ­мозку стають частішими й серйознішими, ­призводячи до погіршення пам’яті та уваги, а ­також ­інших когнітивних розладів. Із віком зменшується нейрональна пластичність (внаслі­док чого відбувається ­зменшення компенсаторних можливостей мозку за різних патологічних станів), зростає частота судин­них і дегенеративних захворювань, ­знижується кількість нейронів (на 0,1–0,2 % за рік ­після 50 років), втрачаються глі­альні ­елементи. Усе це спричинює зменшення ­об’єму голов­ного мозку, зниження рівня мозкового мета­болізму і перфузії (Birks, 2007; Мищенко, 2013).

Наслідком таких процесів є розвиток когнітивного дефіциту та значної дезадап­тації пацієнтів у повсякденному ­житті, що потребує терапевтичного втручання. Корекція когнітивних порушень передбачає комплексний підхід, спрямований як на захист нервових клітин від пошко­джувальних чинників (зокрема, нейропротекторна тера­пія), так і на ­поліпшення нейромедіаторної передачі, активність якої знижується ­через вікові та ­патологічні ­зміни у структурах голов­ного мозку. Тому ­одним з обґрунтованих напрямів лікування є призначення ноотропної терапії, ­оскільки в механізмі дії будь-якого ноотропного ­засобу можна виділити дві основні ­ланки: нейрометабо­лічну (нейропротекторну) та нейромедіаторну (Морозова, 2013).

Нині існує кілька класів ноотропних препаратів, кожному з яких притаманні певні механізми дії. До класу піро­лідонових, або ­істинних, ноотропів (рацетамів) належать препарати з домінуванням мнестичного ефекту (так звані cognitive enhancers — підсилювачі когнітивних функцій): пірацетам, оксирацетам, анірацетам, ­фенілпірацетам, прамірацетам та інші (Голик, 2012). Для всього класу рацетамів характерний вплив на енерго­забезпечувальні ­метаболічні ­реакції в нейронах та глії. Вони підвищують утворення аденозинтрифосфату (АТФ) в ана­еробних та аеробних реакціях окиснення глюкози, прискорюють конверсію аденозин­дифосфату в АТФ і сприяють ­швидшому відновленню концентрації АТФ (­Морозова, 2013). Особливо увагу неврологів нині привертає препарат прамірацетам, який має унікальні механізми дії, відмінні від інших піролідонових ноотропів, і дослі­джений краще за інші лікарські ­засоби. Ефективність ­прамірацетаму в гері­атричній профілактиці та терапії, зокрема в разі застосування у пацієнтів із когнітивними порушеннями, доведено у низці дослі­джень, виконаних у країнах Європи та США (Nagy,1996; Poschel etal., 1985; Galliani etal., 1986).

Прамірацетам посилює синтез та накопичення ацетилхоліну в пресинаптичних закінченнях холінергічних гіпокампальних нейронів; пригнічує ­нейропептидази (а отже, сприяє накопиченню пептидів, ­залучених до формування довгострокової ­пам’яті) та захищає мозок від інших чинників, що спричиняють амнезію; значно підвищує рівень активності головного ­мозку; потенціює синаптичну передачу в ­гіпокампі; поліпшує увагу, пам’ять, поведінкові функції (Poschel etal., 1985; Yoshimoto etal., 1987; Libri etal., 1994; Malykh and Sadaie, 2010).

Дослідники зазначають, що унікальний меха­нізм його впливу пов’язаний зі стимуляцією системи захоплення ­холіну та прискоренням синтезу ацетил­холіну (який, своєю чергою, запускає актив­ність синтетази оксиду азоту). Як відомо, оксид азоту віді­грає важливу роль у процесах ­навчання та пам’яті, має потужний вазо­тропний ефект (Cobo etal., 2010). Праміра­цетам має антидепре­сивну дію, а також ­активує біо­синтез ­основного «­нейропептиду ­пам’яті» — вазо­пресину, який відіграє провідну роль у забезпеченні когнітивних функцій (Guazzi,1991).

Одним із клінічних ознак хронічної цереб­ральної ішемії є емоційні роз­лади. Прамірацетам — ­більш ніж ноотроп: він одно­часно чинить вплив як на когнітивні, так і на емоційно-­афективні порушення. Це допо­магає зменшити лікарське навантаження на пацієнтів, яким через ­етіологічні ­чинники розвитку хронічної цереб­ральної ішемії необхідно отримувати антигіпертензивну, гіпо­ліпідемічну, антитромбоцитарну терапії. ­Через вікові особ­ливості фармако­кінетики ризик роз­витку побічних реакцій у пацієнтів ­літнього віку в 5–7 ­разів вищий, ніж у моло­дих, а в разі застосу­вання трьох і ­більше препаратів — у 10 ­разів (Дери­медведь и др., 2002). Призначення препаратів із декількома механізмами дії дає змогу зменшити кількість побічних ефектів терапії, а також її вартість. Особливо це ­важливо для вразливої популяції осіб ­літнього віку з ­коморбідними захворюваннями, ­оскільки застосування прамірацетаму допомагає уникнути поліпрагмазії (Морозова, 2013). ­

Істотно важливим чинником також є висо­кий профіль безпеки ­прамірацетаму, який зумовлений його сприятливими фармако­кінетичними параметрами. Препарат не мета­болізується в організмі, не зв’язується з білками ­плазми крові, майже повністю виводиться із сечею у незміне­ному стані, не взаємодіє з ­іншими лікарськими засобами, що є суттєвим в умовах полі­медикації (Бурчинский, 2009).

Сьогодні один із препаратів прамірацетаму, що представлений на фарма­цев­тичному ринку України, зареєст­рований під торговельною назвою ­Прамістар (­виробник: Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп), Німеччина). Прамістар не має седативної дії або іншої додаткової дії на центральну нер­вову сис­тему або на діяльність периферичної нервової системи. Він є ефективним препаратом для комплексної тера­пії пацієнтів із хронічними порушеннями мозко­вого кровообігу та зниженням когнітивних функцій. Його профіль безпеки допомагає уникати лікарських взаємодій, що особ­ливо важливо для пацієнтів літнього віку, які страждають на коморбідні захворювання.

Підготувала Наталія Купко

Випуски за 2023 Рік

Зміст випуску 9 (145), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. А.О. Бурдейний, С.О. Сташенко

 3. А. Г. Бондарчук, Т.Ю. Ільницька

Зміст випуску 8 (144), 2023

 1. Т. І. Стеценко

 2. Тарас Левін

Зміст випуску 6 (142), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. Є. М. Денисов

 3. О. О. Хаустова

 4. О. Аврамчук, О. Ніздрань, П. Блозва

Зміст випуску 1, 2023

 1. Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко

 2. М.В. Полівода

 3. Пол Булен

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,