сховати меню

Посттравматичні неврологічні порушення — біорегуляційний підхід до лікування

сторінки: 54-55

12 червня 2023 р.

Лікування пацієнтів із неврологічними патологіями, ­зокрема пов’язаними з травмами, ускладнене важкою доступністю центральної нервової системи (ЦНС) для багатьох препаратів за ­неушкодженого гемато­енцефалічного бар’єру, недостатньо вивченим пато­генезом цих захворювань, неможли­вістю одно­часного впливу на всі його ланки, несумісністю окремих лікарських засобів, побічними ­реакціями та індивідуальною чутливістю, а ­також ­потребою в застосу­ванні широкого ­арсе­налу медпрепаратів (Соколова, 2006).

Це зумов­лює доцільність ­поєднання в ліку­ванні паці­єнтів із неврологічними захворюван­нями ­загальноприйнятого (алопатичного) ­напряму та біорегуляційної тера­пії, в ­основі якої — оцінювання здатності орга­нізму хворого до авторегуляції фізіологічних мереж на різних рівнях (молекулярному, клітин­ному, тканинному, органному, ­системному). Стан ­такої авторегуляції є визначаль­ним показником здоров’я пацієнта (Goldman et al., 2015).

Комплексні біорегуляційні препарати, дія яких спрямована на тканинний та органний рівні, активізують і регулюють захисні меха­нізми організму. До їх складу входять речовини рослинного, мінерального та тваринного походження, які чинять широ­кий спектр ­біорегуляційної дії із забезпеченням модулювального ­ефекту. Ці препарати практично не спричиняють побічних реакцій. Їх ­можна призначати в ­комплексі з традиційною терапією, що значно підвищує ефективність лікування та дає змогу уникнути поліпрагмазії (Винничук и ­Засуха, 2003; Соколова, 2006).

Одним із таких препаратів, який ­широко застосовують у неврологічній ­практиці, є ­Церебрум композитум Н (виробник Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, ­Німеччина). Він чинить вплив на різні ланки ЦНС і застосовується за різних порушень функцій головного мозку. Препарат випускається у формі розчину для ін’єкцій. Основними складовими частинами Церебрум композитум Н є біокомпоненти з органів здорових тварин (головний мозок ембріона свині, печінка, плацента) та рослинно-­мінеральні складові (загалом 26 потенційованих компонентів). Для Церебрум композитум Н характерний широкий спектр фармако­логічної дії, ­зокрема ­сприяє збільшенню ­об’єму мозко­вого крово­току, активує нейро­метаболізм, зменшує виразність венозної дисциркуляції, ­чинить ноо­тропну, ­метаболічну, ­психотропну, анти­депресивну, ангіопротективну дію. Крім того, препарат має додаткові ­ефекти: імуно­модулювальний, спазмолітичний, венотонізувальний (Винничук, Засуха 2003; Шамугия и Тимош­ков, 2013).

Черепно-­мозкові травми (ЧМТ) належать до найпоширеніших травматичних уражень (30–40 %, а серед причин інвалідності — 25–30 %). Щороку їх реєструють у 2–4 на 1 тис. осіб, а, за даними Все­світньої організації охорони здоров’я, цей показ­ник зростає в середньому на 2 % (Зозуля та ін., 2022). Особливої актуальності проблема лікування ЧМТ набула в умовах воєнного стану в Україні, зокрема мінно-­вибухової травми (МВТ) — однієї з основ­них причин захворюваності та смертності військовослужбовців і цивільних у районах ­проведення бойових дій. Такі травми можуть бути леталь­ними або їх наслідки матимуть ­хронічний пере­біг, що часто призводить до інвалідизації (із повною або частковою втратою праце­здатності) та до зниження якості життя.

Крім основного медикаментозного ліку­вання (протинабрякові, седативні, гемо­статичні чи вазоактивні засоби), доведено ефективність застосування у гострому пе­ріоді ЧМТ біорегуляційних препаратів, які забезпечують швидкий регрес загальномозкових симптомів і вегетативних порушень, зменшують тяжкість набряку мозку, знижують частоту виникнення запальних процесів. У період посттравматичної реабілітації для кращого відновлення та профілактики ускладнень доцільним є призначення препарату Церебрум композитум Н (Чернышов, 2004). Зазвичай призначають курс щонайменше із п’яти внутрішньо­м’язових ін’єкцій (по 2,2 мл двічі-­тричі на тиждень) (Соко­лова, 2006).

Поліпшуючи кровозабезпечення та мікро­циркуляцію в ЦНС, препарат стимулює роботу вищих регуляторних і надсегментарних вегетативних центрів (Попович, 2014). Описано клінічні спостереження ­пацієнтів із внут­рішньомозковими гематомами, що спричиняли тяжкий стан (наприклад, кома, порушення дихання), для комплекс­ного ліку­вання яких успішно ­застосовували препарат Церебрум композитум Н. Після проведення хірургічного лікування (краніо­томія, зовнішнє вентрикулярне ­дренування) вони проходили курс комплексної реабілітації, зокрема із застосуванням ін’єкцій Церебрум композитум Н, що сприяло ­практично повному відновленню нормального стану здоров’я (Дзеніс та ін., 2015; 2017).

Не меншу проблему, ніж ­фізичні ушкодження ЦНС, становлять ­психічні ­травми та спричинені ними розлади. Це пов’язано як зі зростанням частоти психо­травмувальних подій у сучасному світі, так і зі збільшенням обсягу даних про важ­ливу роль психотравм у розвитку психіат­ричних розладів.

Попри ­безперечні успіхи фармако­логічної терапії психічних захворювань, фахівці визнають зростання частоти випадків терапев­тичної резистентності та тяжких ускладнень, що спонукає до ретельного оціню­вання ­користі та ­шкоди психофармако­терапії (Игумнов и др., 2010; Румянцева и Степанов, 2012). Зокрема, продовжується пошук альтернативних медикаментозних методів лікування психічних розладів, до яких належить й терапія біорегуряторними препаратами. Найчастіше її застосовують як додаткову до традиційної схеми лікування (психофармакотерапія чинить вплив на біо­хімічні процеси, залучені до синаптичної пере­дачі, а біорегуляційна терапія відновлює порушені процеси регуляції, ­діючи на міжклітинний матрикс).

Так, у дослідженні, аналізуючи ефективність комплементарної терапії, вивчали 86 випадків психічних розладів (як-от рекурентний депресивний синдром, ­розлади шизофренічного спектра, агорафобія з панічним розладом, генералізований тривож­ний розлад, обсесивно-­компульсивні розлади та тривожно-­депресивний стан) у пацієнтів, які отримували лікування амбулаторно впродовж 3 років. Усі учасники мали ­фізичну травматизацію, зумовлену ­різними чинни­ками; 56 % — ­­­­психічні ­впливи трав­ма­тичного характеру. Крім астеніч­ного симптомо­комплексу, в усіх пацієнтів були перманентні й пароксизмальні вегето-­судинні ознаки, а також когнітивні порушення. На додаток до психофармако­терапії (антипсихотики, ­антидепресанти, транквілізатори) учасники ­дослідження отри­мували біорегуляційні препарати, ­зокрема Цереб­рум композитум Н. Результатом ­такої комплемен­тарної терапії стала редукція ­астенічних і когнітивних симптомів у 58 % пацієнтів уже на 7–10-й день. Після курсу комбінованого лікування (3–4 міс.) 42 % учасників дослідження були переведені на підтримувальну терапію виключно біо­регуляційними препаратами (1–2 ін’єкції на тиждень), 58 % продовжили лікування психофармакологічними засобами, отримуючи 1–2 рази на рік курси біорегуляційними ­препаратами (­Румянцева и Степанов, 2012). Отже, застосування біорегуляційних препаратів, зокрема Церебрум композитум Н, є перспективним підходом до лікування паці­єнтів із посттравматичними невро­логічними порушеннями.

Підготувала Наталія Купко

Випуски за 2023 Рік

Зміст випуску 9 (145), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. А.О. Бурдейний, С.О. Сташенко

 3. А. Г. Бондарчук, Т.Ю. Ільницька

Зміст випуску 8 (144), 2023

 1. Т. І. Стеценко

 2. Тарас Левін

Зміст випуску 6 (142), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. Є. М. Денисов

 3. О. О. Хаустова

 4. О. Аврамчук, О. Ніздрань, П. Блозва

Зміст випуску 1, 2023

 1. Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко

 2. М.В. Полівода

 3. Пол Булен

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,