сховати меню

Урахування гендерних особливостей за призначення психофармакотерапії

сторінки: 20-21

Підставою для гендерного підходу до вивчення та застосування лікарських засобів є морфологічні і фізіологічні відмінності чоловічого і жіночого організму. До вашої уваги представлено огляд статті I. E. Sommer et al. «Sex differences need to be considered when treating women with psychotropic drugs» видання World Psychiatry (2024; 23 (1): 151–152), присвяченій дослі­дженню питання вибору фармакотерапії з урахуванням фізіологічних, а відтак — фармакокінетичних і фармакодинамічних — особливостей у представників різних статей.

Довгий час у загальній медичній практиці пану­вало уявлення про те, що ­гендерна фізіологія обмежується лише відмінностями, які стосуються саме репродуктивної системи. Проте натепер чітко дове­дено, що є значні морфофункціональні особливості, ­пов’язані зі статтю, зокрема, щодо складу крові, функціонування імунної сис­теми, печінки, нирок, шлунка, кишківника, ­серця та ­мозку (Oliva etal., 2020). Своєю чергою, ці відмін­ності можуть мати суттєвий вплив як на ­фармакокінетику, так і фармакодинаміку ліків (Zucker etal., 2020).

Гендерні особливості фармакодинаміки і фармокінетики ліків

вгору

Жінкам притаманний нижчий рівень секреції соляної кислоти, яку продукують шлункові залози (Madla etal., 2021). Це змінює всмоктування ліків із властивостями слабких кислот і слабких основ. Евакуація вмісту ­шлунка та товстої кишки у жінок відбувається ­повільніше, що зумовлює триваліший час абсорбції лікарських засобів (ЛЗ). Активність білка — транспортера ­глікопротеїну-P (gp-P), що залежить від характеру експресії кодуючого гена, у жінок фертильного віку вдвічі нижча, ніж у чолові­ків. Оскільки цей транспортер сприяє виведенню речовин із клітини, його нижча активність зумовлює інтенсив­ніше всмоктування ЛЗ та інших ксенобіотиків тканинами орга­нізму з одночасним зменшенням їх екскреції нир­ками, створюючи передумови розвитку дозозалежних небажаних явищ (Madla etal., 2021). Об’єм крові та вміст у ній білків у жінок ­менші, що теж позначається на розпо­ділі ­ліків в ­організмі та зменшує зв’язану з білками ­фракцію ЛЗ у плазмі порівняно із чоловіками. У ­середньому ­жінки ­мають ­більше жирової тканини, що може призводити до накопичення ліпофільних препаратів. Дослідники наго­лошують, що в кишківнику та печінці більшість ферментів сімейства Р450 (CYP) зазнають ­різноспрямованого ­впливу естрогенів. Це може призводити до підвищення (для CYP3A4 і меншою мірою для CYP2D6) або зниження (для CYP1A2 і CYP2C19) метаболічної активності цих ферментів у жінок репродуктивного віку. Інтенсивність ниркового кровотоку, клубочкової фільтрації, канальцевої секреції та реабсорбції у жінок нижчі, і це має вплив на показники виведення ЛЗ. Функціональні статеві особ­ливості не тільки численні, але й значущі — різниця для окремих механізмів може сягати 10–50 %, а отже, суттєво впливати на ефективність і переносимість фармако­терапії.

Призначення психотропних препаратів

вгору

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA, 1977) рекомендувало виключити жінок дітородного віку з клінічних дослі­джень 1-ї фази і ранньої 2-ї фази. Втім, ця директива, спрямо­вана на захист жінок, призвела до протилежних наслідків: було призупинено дослі­дження особливостей фармакотерапії жіночого організму, що призвело до збільшення ­прогалини в знаннях щодо здоров’я жінки.

Так, 1993 р. згідно з політикою Національного ­інституту охорони здоров’я США (NIH) було запрова­джено обов’язкове залучення жінок і представників різних меншин до клінічних дослі­джень, але зареєстровані на той час препарати вже не перевіряли повторно у дослі­дженнях за участю великих популяцій жінок. Наразі лише для ­декількох препаратів (як-от алосетрон, десмопресин і зол­підем) розроблено рекомендації, які містять інформацію щодо відмінностей дозування для жінок. Сьогодні налічується понад 100 широко застосовуваних у медичній практиці препаратів із відмінностями фармакокінетики в орга­нізмі чоловіків і жінок (Zucker etal., 2020).

Отже, жінки, звертаючись по медичну допомогу і приймаючи призначувані препарати, через ­морфологічні та фізіо­логічні відмінності (особливості) мають ­висо­кий ризик ­розвитку фармакотоксичних ускладнень у разі пере­дозування або, навпаки, можуть не ­отримати очікуваного ­ефекту через недостатнє дозування ліків. У разі ­застосування психо­тропних препаратів відмінності фармакодинаміки, що пов’язані зі статтю, можуть зумовлювати різницю щодо ефективності та переносимості ­ліків. Процеси регуляції вивільнення дофа­міну та синаптичної елімінації залежать від характеру секреції статевих гормонів і ­суттєво ­вирізняються у чоловіків і жінок (Zachry etal., 2020). Відмінності, пов’язані зі статтю, дослі­джено меншою мірою, зокрема ­описано особ­ливості щодо обміну нейромедіаторів у серотонін­ергіч­ній, ГАМК-ергічній (медіатор — γ-аміномасляна кислота) і глутамат­ергічній мережах (Krolick etal., 2018).

Підвищення або зниження активності ферментів CYP або gp-P, секреція соляної кислоти, спорожнення ­шлунка та товстої кишки, а також дофамінергічний і серотонін­ергічний обмін, є естроген-залежними (Madla etal., 2021; Krolick etal., 2018). Зміни у фармакокінетиці та фармако­динаміці відбуваються протягом фаз менструального ­циклу, що позначається на ефективності та пере­носимості застосування психотропних препаратів. Власне, значні зміни щодо ефективності та безпеки приймання ЛЗ пов’язані з різним гормональним фоном жіночого організму, наприклад під час вагітності та ­менопаузи. Так, за останньої вплив як на фармакокінетичні, так і на ­фармакодинамічні механізми може обмежувати біодоступність ліків, спричи­няти різке зниження їхньої дії.

Результати ­дослідження I. E. Sommer etal. (2023) продемонстрували збільшення ­частоти повторної госпіталізації жінок із розладами ­спектра шизо­френії, яким призначали широко використовувані антипсихотики, після настання в них менопаузи. Автори вивчали фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості у жінок широко застосовуваних у психіатричній практиці ЛЗ. Приміром, оланзапін ­легше ­всмоктується у шлунково-кишковому тракті, тоді як його нирковий кліренс є нижчим. Оскільки цей атиповий антипсихотик метаболізується переважно CYP1A2, який інгібують естро­гени, за приймання однакової дози його рівні в ­крові ­можуть бути майже вдвічі вищими у жінок за пре­мено­паузи, ніж у чоловіків (Brand etal., 2021). Структури центральної нервової системи у пацієнток за ­пременопаузи є чутливішими, тому в них аналогічних показників щодо залу­ченості рецепторів досягають при дозуванні на 50 % меншому, ніж у чоловіків (Madla etal., 2021).

Утім, після настання менопаузи показники ­кислотності та евакуаторної здатності шлунка у жінок стають подібними до таких у чоловіків, і активність CYP1A2 ­більше не пригнічується естрогенами, тому рівень ефективної сиро­ваткової концентрації препарату знижується. ­Водно­час зниження рівня естрогенів зумовлює ­зменшення чутливості структур головного мозку до оланзапіну, внаслі­док чого відбувається значно нижча залученість рецеп­торів і, відпо­відно, менша ефективність препарату в жінок за пост­менопаузи (Madla etal., 2021).

Кветіапін переважно метаболізується CYP3A4, актив­ність якого індукується естрогенами, його виведення в ­жінок є менш інтенсивним, ніж у чоловіків. У жінок за пременопаузи ці механізми діють у протилежних напрямах, зумовлю­ючи досягнення майже зіставних рівнів плазмових концентрацій препарату за однакового дозування у чоловіків і жінок (Brand etal., 2021). Після настання мено­паузи метаболізм кветіапіну сповільнюється і рівень його у ­крові підви­щується, що може спричиняти швидкий розвиток неконтро­льованих побічних ефектів (Brand etal., 2021).

Іміпрамін у жінок всмоктується краще, ніж у чоловіків. Його основний метаболізуючий фермент, CYP2C19, інгібується естрогенами, і за однакового дозування рівні ­препарату в крові у жінок можуть бути суттєво вищими. Однак, як зазначають I. E. Sommer etal., терапевтичний моніторинг плазмових концентрацій препарату є стандартом практики ліку­вання іміпраміном, що дає змогу коригувати сироваткові рівні препарату та уникати його токсичності. Після ­настання менопаузи інгібування естрогенами CYP2C19 ­припиняється, і за незмінної дози біодоступність іміпраміну значно знижу­ється, підвищуючи ризик рецидиву депресії.

Флуоксетин є субстратом транспортера pg-P і метаболізується кількома ізоферментами CYP, передусім CYP2C19. У жінок до настання менопаузи ­через інгі­бувальний вплив естро­генів сироваткові ­концентрації згаданого ­засобу вищі, ніж у чоловіків, які отримують таку саму дозу. Оскільки терапевтичний моніторинг сиро­ваткового рівня ­препа­рату не є стандартом медичної ­практики при ­застосуванні флуоксетину, ймовірність передозування у молодших паці­єнток є доволі високою. За даними S. Yoon etal. (2021), терапевтична ефективність золпідему в жінок, особливо за постменопаузи, ­майже на 30 % вища.

FDA, зважаючи на ризики ранкової сонливості, висунуло вимогу про надання рекомендацій щодо призначення дозування з урахуванням ­статі. ­Виробники препарату рекомендують призначати жінкам (без врахування мено­паузального стану)­ половину дози, вказаної для осіб чоло­вічої статі. ­Однак застосування у жінок пів дози зол­пі­дему (як рекомендують виробники) є недостатнім, ­оскільки ­відмінності, пов’язані зі статтю, можуть бути ­гормонозалежними і зумов­леними специфікою діючої речовини ЛЗ. Підбір дози, що відповідає функціональним особ­ливостям та гормональному статусу жіночого організму, має базуватися на ­даних дослі­джень фармакокінетичних і фармакодинамічних меха­нізмів, специфічних для статі та ендо­кринного фону. Є нагальна потреба в поглибленому вивченні та визначенні дозу­вань психотропних препаратів, зважаючи на гендерну ­специфіку. Це допоможе не лише запобігти ризи­кам надмірного дозування і розвитку токсичних ефектів, а й неефективності призначеної терапії (Zucker etal., 2020).

Висновки

вгору

Жіноча популяція є неоднорідною, особливо під час вагіт­ності та менопаузи, тому за призначення ­лікування ­слід враховувати поточ­ний гормональний статус ­пацієнток, ­оскільки ­багато ­ланцюгів, які зумовлюють тера­певтичну відповідь, є естро­ген-­залежними. Контроль гормоно­залежних фармако­кінетичних і фармако­динамічних механізмів при застосу­ванні психотропних препаратів досі ­лишається невирішеним питан­ням персоніфікованої фармако­терапії. Як можливий інструмент автори рекомендують терапев­тичний моні­торинг призначених препаратів, особливо за вагітно­сті та мено­паузи. Для визначення адекватної дози ЛЗ важли­вими є такі чинники, як вік, індекс маси тіла, відсоток жирової тка­нини, гене­тичний поліморфізм ферментів CYP. ­Однак стать і гормо­нальний статус мають ­незапереч­ний вплив на ефективність і без­пеку вибору багатьох психо­тропних засобів, що ­необхідно також брати до уваги.

Підготувала Наталія Савельєва-Кулик

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски поточного року

1

Зміст випуску 1, 2024

  1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

  2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

  3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,

2 (148)
1 (147)