сховати меню

Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги

сторінки: 6-7

13 січня відзначається Всесвітній день боротьби з депресією. Термін, який дуже часто зустрічається в наші дні. Власне, засновники цього свята ставили за мету привернути увагу світової спільноти до проблем цього психічного захворювання. За статистикою, 15–20 % осіб на Землі впродовж життя переносить хоча б один епізод депресії.

Депресія — це серйозний психічний розлад, на який страждають близько 350 млн осіб по всій пла­неті. За даними Всесвітньої організації ­охорони здоров’я (ВООЗ), депресія є найпоширенішою пато­логією в ­усьому світі. ­Часто передумовою розвитку депресії ­можуть ­стати критичні події у житті людини, як-от ­втрата близьких, стре­сова ситуація, травмована психіка. Своєю чергою, депресія призводить до зниження стресостій­кості ­людини, нормального її функціонування, погіршуючи ­життєву ситуацію, що, власне, лише посилює епізод депресії. ­Тобто людина потрапляє до замкненого кола, ­розірвати яке само­стійно вже не в змозі. Як відомо, до симптомів депресії належать пригнічені ­почуття, брак відчуття ­щастя та радості, зниження фізичних можливостей, ­зменшення рівня енергійності, відчуття тривоги, пору­шення сну, ­погіршення концентрації уваги, проблеми із само­оцінкою, почуття відчаю, суїцидальне мислення. Важливо ­виявити депресію на початкових стадіях, оскільки тоді ­видужати набагато ­легше. Зокрема, має бути дотримана низка абсо­лютно чітких критеріїв.

Основним симптомом депресії є зміна настрою, пацієнт відчуває себе дуже пригніченим або не відчуває ­нічого (щонайгірше). Це призводить до труднощів із концентрацією уваги, розладів сну, ­втрати апетиту; життя не приносить задоволення і речі, які ­раніше подобалися, ­більше не цікавлять. Людина проводить пере­важну час­тину ­свого часу в роздумах, відчува­ючи тугу і ­смуток. У разі наявності всіх цих станів упродовж декіль­кох тижнів слід звернутися до лікаря.

Війна та депресія

вгору

На жаль, наслідки війни для психічного та фізичного здоров’я, економічної безпеки та політичної стабіль­ності країни є катастрофічними та довготривалими. ­Разом із додатковим стресовим чинником, зумовленим панде­мією COVID-19, російське вторгнення в ­Україну призвело до сплеску розладів психічного здоров’я. ­Кумулятивний ефект війни в Україні, ймовірно, матиме несприятливі ­наслідки для психічного здоров’я як цивіль­ного ­населення, так і військових.

Вважається, що ­військові, ­перебуваючи на перед­ньому краї збройного конфлікту, ­мають вищий ­ризик виникнення психічних симптомів ­через ­збільшення ­бойового травматичного впливу, який призводить до психо­логічного ди­стресу. Більшість ­людей, що пере­жили ­травматизацію, пов’язану з війною, насправді часто є цивіль­ними. Саме вони належать до вкрай вразливої до наслідків війни категорії. За прогнозами ВООЗ, у ­майбутньому близько 15 млн українців ­потребуватимуть психологічної підтримки, із них 3–4 млн — медика­ментозного ­лікування (ВООЗ, 2022).

Психічні розлади в період війни та після неї лягають вкрай важким тягарем на населення: за даними проведеного ВООЗ огляду 129 дослі­джень, які виконували у 39 країнах світу, що п’ятий (22 %) із тих, хто за останні 10 ­років пережив війну або інший збройний конфлікт, ­страждав на депресію, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), біполярний афективний розлад (БАР) або шизо­френію. Водночас поширеність психічних розладів серед осіб будь-якої миті (так звана миттєва поширеність) для епізодів депресії оцінюється на рівні 13 % (ВООЗ, 2022).

Клінічними особливостями депресії, зумовленої ­війною, є:

 • Відтермінований розвиток симптомів депресії та тривоги.
 • Домінування серед скарг пацієнта переживань того, що відбувається.
 • Очікування погіршення загальної ситуації в ­Україні.
 • Переживання щодо нерозуміння того, коли закінчиться війна.
 • Постійне хвилювання за своїх близьких.
 • Когнітивна складова, для якої характерна наявність думок і переживань про негативний вплив подій на загальний стан організму.
 • Тривожне очікування сирен чи обстрілів.
 • Страх, пов’язаних зі зниженням матеріальних можливостей через втрату роботи.
 • Неочікувані спогади про те, що довелося пережити.
 • Уникання спілкування.
 • Жахливі сновидіння пережитих подій.

В умовах війни вчасне діагностування депресії може ускладнюватися через несвоєчасне звернення по допомогу вна­слідок того, що люди розцінюють свій поганий настрій, розгубленість, складність прийняття рішень, підвищену втомлюваність, ­зниження соціальної активності як безпосередній вплив війни. ­Також негативно ­позначається наявність психо­травмувальних переживань — ­втрата близьких або знайомих, пошко­дження чи ­знищення ­житла, ­сирени та ­обстріли, зміна звичного способу ­життя, ­переживання ­нових незвичних емоцій, які нерідко сприймаються як вплив стресової ситуації, а не ­як захворювання.

Зрештою, негативний ефект також зумовлює нерозуміння того, де ­саме шукати підтримку, особ­ливо за браком можливості отримати ­медичну ­допомогу (­наприклад, через зруйновані лікарні), або куди ­звернутися в разі внутрішньої або зовнішньої міграції.

Допомога пацієнтам із поширеними психічними розладами

вгору

Основні принципи надання допомоги в разі депресії передбачають:

 1. Максимально раннє виявлення симптомів психічного спектра — тривожних, депресивних, інших емоційних порушень, розладів сну, когнітивних порушень.
 2. Оцінювання виявлених психічних порушень як первинних психічних розладів або як рецидиву вже наявних психічних розладів.
 3. Залучення заходів комплексної терапії (фармако- і психотерапії).
 4. Диференційований характер терапії залежно від ­даних анамнезу, спадкових особливостей, клінічної симпто­матики, особистісних особливостей пацієнта.
 5. Застосування антидепресантів (АД) для впливу на зворотний розвиток симптомів депресії (під час ­вибору АД слід брати до уваги не лише його дію на ­симптоматику, але й на загальний соматоневрологічний стан пацієнта).
 6. Дотримання етапності, послідовності та наступ­ності в реалізації терапевтичних інтервенцій.
 7. Вибір оптимальної тривалості терапії та режиму дозу­вання ліків.
 8. Надання психопрофілактичних рекомендацій.

Цього року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України приділятиме особливу ­увагу психологічній допо­мозі. Зокрема, діятиме пакет психологічної під­тримки на первинному рівні, запрова­джений 2022 року, та збільшено тариф на стаціонарну психіатричну допомогу, який також залежатиме від складності клінічного випадку. ­Також продовжать надавати психіатричну ­допомогу ­мобільні мультидисциплінарні команди, триватиме створення та функціонування центрів ­психічного здоров’я.

Крім того, надзвичайно важливими нині є сталість функціо­нування мережі закладів охорони здоров’я та ­надання медичної допомоги нашим громадянам у зоні бойових дій. Попри війну та обме­жені ресурси, обсяг гаранто­ваних медичних послуг для українців не змен­шено. ­Навпаки, Програма медичних гарантій розширюється. Так, на 2024 рік на цю програму виділено майже 159 млрд гривень, що на 16 млрд гривень більше, ніж ­торік. ­Власне, 5,2 млрд гривень — на реімбурсацію лікар­ських засобів. ­Поточного року Програма ­медичних ­гаран­тій насамперед буде сфокусована на відновленні ­здоров’я та людського потенціалу, ­зокрема і в межах ­Національної програми ­психічного здоров’я та психо­соціальної підтримки.

У жовтні 2023 року на платформі Академії Національної служби здоров’я України (НСЗУ) почали відкриватися модулі другого рівня онлайн-курсу, розробленого групою фахівців із психічного здоров’я та загальної практики — сімейної медицини з досвідом роботи з програмою mhGAP, за загальної координації Академії НСЗУ, експертної підтримки ВООЗ та керівництва МОЗ ­України. Програма mhGAP (Mental Health Gap Action Pro­gramme, програма дій із подолання прогалин у сфері ­психічного здоров’я) — глобальна програма ВООЗ, спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психіч­ного здоров’я через залучення працівників ­неспеціалізованих закладів охорони здоров’я, зокрема сімейних лікарів і медич­них сестер, до надання допомоги людям із психіч­ними розладами.

Наразі повністю доступний онлайн-курс «­Ведення поширених психічних розладів на первинному ­рівні ­медичної допомоги з використанням керівництва mhGAP. Рівень 2» (за посиланням: https://academy.nszu.gov.ua). Протягом цього короткого терміну (останні ­модулі ­курсу стали доступними лише наприкінці листопада) на про­ходження другого рівня курсу вже зареєструвалися ­близько 18,5 тис. користувачів і понад 11,5 тис. із них отримали сертифікати про його прохо­дження.

Цей курс дає змогу медичним працівникам первинної медичної допомоги поглибити свої знання щодо ведення пацієнтів із поширеними психічними розладами за ­такими станами:

Розділ 1. Психози.

Розділ 2. Деменція.

Розділ 3. Наслідки черепно-мозкової травми.

Розділ 4. Інші важливі скарги та стан психічного здоров’я.

Розділ 5. Суїциди та самоушко­дження.

Розділ 6. Розлади, пов’язані зі вживанням психоактивних речовин.

Розділ 7. Дитячі та підліткові психічні й поведінкові розлади.

Медичні працівники, які бажають отримати ­поглиблені знання за програмою mhGAP та відпрацювати навички ведення пацієнтів із психічними розладами, можуть ­пройти очний тренінг від ВООЗ і партнерів. Для цього кожен працівник первинної ланки, який ­бажає пройти на­вчання офлайн на тренінгу mhGAP, має індивідуально заповнити відповідну онлайн-форму, доступну за посиланням: https://academy.nszu.gov.ua.

Підготувала Лариса Мартинова

За матеріалами www.moz.gov.ua

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски поточного року

1

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,

2 (148)
1 (147)