сховати меню

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ ДОПОМОГИ хворим на депресією: новий погляд на проблему

 

 

Необхідність створення протоколів надання допомоги хворим на депресію в Україні назріла досить давно. Наявні настанови в силу невпинного розвитку науки та техніки вже втратили свою актуальність і потребували адаптації під сучасні потреби суспільства. Після тривалої роботи мультидисциплінарною командою, до якої увійшли провідні фахівці з різних спеціальностей, був розроблений Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Депресія (легкий, помірний, тяжкий депресивні епізоди без соматичного синдрому або з соматичним синдромом, рекурентний депресивний розлад, дистимія)», затверджений наказом МОЗ України від 25 грудня 2014 р. № 1003. При його створенні було зроблено спробу врахувати всі останні досягнення доказової медицинита настанови найкращих світових практик. У протоколі запропонований концептуально новий підхід до надання допомоги хворим на депресію, він не є остаточним і кінцевим варіантом, документ буде вдосконалюватися і доповнюватися новими даними доказової медицини. Це лише початок складного і тривалого процесу, який потребує значних зусиль та зацікавленості кожного з нас. Провідні фахівці висловили свою думкуз приводу створеного протоколу.

 

pic-8362295906.jpg«...Сучасні вимоги доказової медицини передбачають впровадження новітніх технологій систематичного збору, аналізу, синтезу та застосування якісної науко-вої медичної інформації, яка дозволяє приймати оптимальні клінічні рішення на користь пацієнта. …починаючи з клінічного протоколу «Депресія» в Україні розпо-чато роботу з оновлення медико-технологічних документів – стандартів та прото-колів надання медичної допомоги в галузі психіатрії, у результаті якої, маємо на-дію, покращатьсяорганізаціяспеціалізованоїпсихіатричноїдопомоги, діагностика, лікування й реабілітація пацієнтів з вадами психічного здоров’я та підвищиться якість їх життя»

І.Я. Пінчук, д.мед.н., директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

 

pic-717339408.jpg«...Розглядаючи медицину в економічному аспекті, стає зрозумілою доречність використання саме терміну «медична послуга». Як і всі інші види послуг, медичні мають бути якісними та ефективними. Медичні стандарти – це одна з технологій, що впливають на процес досягнення потрібного ефекту шляхом надання якісної медичноїдопомоги. Сучасніреаліїзмінюютьакцентивпідходах. Діяльністьлікаря вже розглядається не як мистецтво, а як відповідальна робота добре освіченого фахівця. Саме протоколи є тією основою, на яку спеціаліст має спиратися у своїй практичній роботі…»

В.Д. Мішиєв, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «психіатрія»

 

pic-7347941887.jpg«…Це достатньо революційний для України крок, оскільки протокол дозволяє фахівцю соматичного профілю на рівні синдрому чи синдромокомплексу зай-матися корекцією стану пацієнта з найменшою кількістю помилок. Окрім того, протокол сприяє досягненню кінцевої мети праці лікаря-інтерніста, якою є не просто нормалізація якихось показників, таких як швидкість осідання еритроци-тів чи зменшення больового синдрому, а саме якість життя пацієнта в цілому. Тому цей чіткий алгоритм – від прогнозування, скринінгу й початку корекції до направлення до вузькопрофільного спеціаліста – і є найбільш цінним результа-том даного протоколу…»

О.С. Чабан, д.мед.н., професор, завідувач відділу психосоматичної медицини та психотерапії Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

 

pic-8785245846.jpg«…Створення українського національного клінічного адаптованого керівництва та уніфікованого протоколу з депресії супроводжувалося певними труднощами і потребувало подолання низки суперечностей методології та практики в діагностиці, психо- і фармакотерапії депресивних розладів… Зрештою, було вирішено, що депресія у первинній мережі буде діагностуватися на синдромальному рівні (депресивний, тривожно-депресивний синдром тощо), що дозволить елімінувати з медичної документації неіснуюче поняття «астено-невротичний синдром»...»

О.О. Хаустова, д.мед.н., професор, завідувач відділу психічних розладів осіб похилого віку Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

 

pic-4950395189.jpg«…Разработанный протокол является единым документом для различных эта-пов оказания помощи, где четко расписано кто, что и когда должен делать, то есть дает четкое понимание о преемственности оказания помощи… Хочется отметить, что, несмотря на возникающие разногласия в процессе подготовки протокола по лечению депрессии, участникам рабочей группы удалось достичь консенсуса, и в результате мы имеем документ, который ссоответствует современным дости-жениям и потребностям системы охраны здравоохранения»

С.О. Маляров, к.мед.н., лікар-психіатр консультативної поліклініки Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, керівник Центру психосоматики й депресій Універсальної клініки «Оберіг», м. Київ

 

pic-5265870080.jpg«…без сумніву, позитивною особливістю розробленого документу є широкий спектр фармакологічних, психоосвітніх та психотерапевтичних методів, що за-пропоновані для практичного використання, з визначенням рівня доказовості їх ефективності й безпеки застосування... Сподіваюся, що протокол сприятиме об’єд-нанню фахівців та формуванню єдиної ідеології надання допомоги пацієнтам з депресією, яка спрямована на ефективне лікування, збереження прав і свобод пацієнтів, відновлення якості життя користувачів допомоги та їхніх близьких…»

Н.О. Марута, д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків, голова Експертної проблемної комісії «Психіатрія. Медична психологія» МОЗта НАМН України, віце-президент Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України

 

pic-3006215645.jpg«…выделены препараты первой, второй и третьей линии выбора антидепрес-сивной терапии. Данная градация позволяет врачу определить наиболее опти-мальную тактику лечения в конкретном клиническом случае с учетом значимых факторов (эффективность, переносимость, стоимость и т.п.) и что, на мой взгляд, особенно важно, – минимизировать вероятность принятия неверных решений, то есть защитить от врачебных ошибок. Реализация данных положений во-зможна лишь при создании эффективных механизмов внедрения протокола в клиническую практику, включающих, в том числе, систему контроля качества оказываемой помощи. ...принятие, безусловно, своевременного и качественного документа, которым является протокол «Депрессия», – это только начало трудоемогоизатратногопроцессаегоимплементации, которыйпотребуетзначительных усилий всех заинтересованных сторон»

В.Я. Пішель, д.мед.н., професор, завідуючий відділом медико-соціальних проблем терапії психічних розладів поліклініки Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

 

pic-9673129208.jpg«...У межах протоколу чітко окреслилися повноваження сімейних лікарів щодо встановлення синдромального діагнозу з приводу ДР з урахуванням особливостей клінічних проявів (депресивний, тривожно-депресивний синдром), що не вступає у протиріччя зі статтею 27 Закону України «Про психіатричну допомогу», де пи-тання встановлення діагнозу психічного захворювання та надання психіатричної допомоги в примусовому порядку відносяться виключно до компетенції ліка-ря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів…»

Л.Г. Матвієць, к.мед.н., асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

 

З повним варіантом протоколу та коментарями спеціалістів у повному обсязі ви можете ознайомитися
у лютневому спеціальному випуску журналу «НейроNEWS»,
який також буде викладений і на нашому сайті www.neuronews.com.ua.
Свої думки та коментарі щодо клінічних настанов надсилайте на електронну адресу ilnitska@id-zu.com.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2015 Рік

Зміст випуску 2-2, 2015

Зміст випуску 10 (74), 2015

Зміст випуску 6 (70), 2015

Зміст випуску 5 (69), 2015

Зміст випуску 4 (68), 2015

Зміст випуску 3 (67), 2015

Зміст випуску 1 (65), 2015