скрыть меню

Природні компоненти для протидії згубному впливу хронічного стресу

страницы: 50-51

1 февраля 2024 г.

Реакції на стрес визначаються внут­ріш­німи та зовнішніми стимулами, які оброб­ляються в організмі вегетативною нервовою системою та спричинюють ­вивільнення специфічних гормонів у кров. Для негайної реакції людини на стрес ­характерна активація гіпоталамо-гіпо­фізарно-надниркової осі, що зумовлює підвищення рівня кате­холамінів (адрена­ліну й норадреналіну) та кортикостерої­дів. Норадреналін, який продукується в головному мозку (мигдале­подібному тілі й блакитній плямі), відіграє ­ключову роль у моду­ляції спричиненого ­стресом збу­дження у фронтальних ділянках ­мозку, пришвидшенні обробки інформації та опосередкуванні наслідків стресу (Daviu etal., 2019). За стресу відбува­ється ­підвищення пильності й кіркового збу­дження, збіль­шення тонічної ­активності м’язів, пришвидшення реакції на ­зовнішні стимули (Olbrich etal., 2013). Власне, за коротко­часного ­впливу ці зміни відіграють адаптивну роль. ­Проте за хронічного стресу посилюється відчуття страху, порушуються когнітивні функції, відбувається системна дизрегуляція функцій ­головного мозку на різних ­рівнях: нейро­метаболічному (­зміни в продукції та об­міні нейро­медіаторів), енергетичному (регуляція споживання АТФ, глюкози тощо), ­органічному (­порушення гемодинаміки та кардіо-церебральних взаємо­зв’язків) і клітинному (змен­шення резерву клітин мозку та нейропластич­ності). Окрім того, стрес спричиняє дис­баланс нейронних ланцюгів, що, своєю ­чергою, впливає на сис­темну фізіо­логію через нейро­ендокринні, веге­тативні, ­імунні та мета­болічні медіатори (Кузнє­цова, 2023). Стресові реакції також призводять до підви­щення рівня гормонів ­кортизолу та гастрину в плазмі, що може зумов­лювати розвиток гастриту й ­виразки шлунка (Keller etal., 2021).

Вплив хронічного стресу на організм людини є згубним, а стратегія терапії його наслід­ків потре­бує ­комплексного втручання з поєднанням фармакологічної та поведінкової терапії. Усе час­тіше для корекції впливу стресу обирають комплексні лікарські препарати на основі рослинних компонентів, які є безпечною альтернативою традиційним засобам.

До таких засо­бів із доведеною ефективністю нале­жить Ньюрексан® вироб­ництва компанії Heel (­Німеччина). Це багатокомпонентний препарат, схвалений Федеральним інсти­тутом лікар­ських засобів і медичних ­виробів ­Німеччини (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte — BfArM) для ліку­вання тривожних розладів та порушень сну (BfArM, 2012). Вплив препа­рату Ньюрексан® зумовлений активністю його скла­дових: він містить рослинні компо­ненти — низько­концентровані екстракти вівса (Avena sativa), кави (Coffea arabica), паси­флори (Passiflora incarnata), та розчин мінеральної солі валеріанової кис­лоти (Zincum isovalerianicum). Препарат випус­кається у формі таблеток для розсмокту­вання в рото­вій порожнині; слід ­застосовувати по одній ­таблетці тричі на добу, за 15–20 хв до або через годину після їди.

Ефектив­ність Ньюрексану ­доведено в ­низці доклінічних і клінічних дослі­джень. Засто­сування препарату протягом 28 діб сприяє корекції порушень сну. Дове­дено, що на тлі тера­пії Ньюрексаном зменшується тривалість ­затримки засинання, ­подовжується час сну та поліпшується його якість у пацієнтів із легкими та помір­ними порушен­нями сну (Waldschütz and Klein, 2008). Після двотижневого ­курсу тера­пії Ньюрексаном зменшувалися симптоми підвищеної збудливості та дисфорії у пацієнтів лікарів загальної практики в Німеч­чині (Hübner etal., 2009). Резуль­тати дослі­дження електрофізіо­логії ­мозку за допо­могою ­електроенцефалографії (ЕЕГ) свідчать про заспокійливу дію препа­рату Ньюрексан®: ­приймання препа­рату сприяло посиленню низькочастотних δ- і θ-хвиль та послабленню підвищеної внаслідок стресу потужності β2-діапа­зону в лобно-­скроневій ділянці (Dimpfel etal., 2012; Dimpfel, 2019). Такі висновки під­твер­джено у дослі­дженні G. B. Chand etal. (2021). Дані ЕЕГ фіксу­вали під час трьох сеансів: у ­стані спокою на вихідному ­рівні, після ­отримання однієї дози ­препарату Ньюрексан® або плацебо і згодом — після ­впливу психосоціального стресу. В учасників, які отримували плацебо, стан підвищеної тривоги зберігався впродовж тривалішого періоду часу після переживання ­гострого стресу. У пацієнтів, які приймали Ньюрексан®, спостеріга­лися значно ­нижчі ­середні ­рівні збудливості, а тривалість ­стану з меншим рівнем тривожності після стресу була набагато довшою. Отримані результати підтвердили, що Ньюрексан® є ефективним препаратом для змен­шення впливу стресу на регуляцію активності голов­ного ­мозку. Так, за допо­могою функціональної магнітно-­резонансної томо­графії було підтвер­джено, що Ньюрексан® ­значно знижує акти­вацію мигдалеподіб­ного тіла та ­інших діля­нок мозку, які відігра­ють вирі­шальну роль в ­опосередкуванні реакції ­організму на стрес (Herrmann etal., 2020). У дослі­дженнях на тваринних моде­лях і за ­участю здорових добровольців було продемонстровано, що застосу­вання препарату Ньюрексан® сприяє змен­шенню ­ознак стресу через ­зниження рівнів гормонів. Його приймання ­після ­стресу, зумов­леного надмірним фізичним навантаженням, ­сприяло значущому зни­женню рівнів кортизолу та гастрину в плазмі ­крові ­через 30 хв ­порівняно з групою пла­цебо (р = 0,031 і p = 0,023 відпо­відно) (Keller etal., 2021). Зокрема, продемонстровано значне ­зниження рівнів кортизолу в ­слині та адреналіну в ­плазмі, ­підвищення яких відбувається у відповідь на гострий стресор у здорових ­добровольців (Doering etal., 2016). Активація гіпо­таламо-гіпофізарно-надниркової осі, що призводить до підвищення рівнів зазначених гормонів, відбу­вається незалежно від стресора, що робить Ньюрексан® потен­ційно корисним у будь-якій стре­совій ситуа­ції.

Застосування препарату Ньюрексан® рекомендовано для пацієнтів із розла­дами сну та підвищеною нервовою збудливістю. Сукупність наведених ­результатів дослі­джень свідчить про потенційну ­користь терапії цим засобом для осіб із пору­шеннями здоров’я, пов’язаними зі стресом, що особ­ливо акту­ально в умовах воєнного ­стану. Комплексний вплив хронічного ­стресу та недостат­нього сну нега­тивно позначається на стані здоров’я, ­настрої та продуктивності людини.

Тера­пія препаратом ­Ньюрексан® ­сприяє поліпшенню функціонування вдень ­завдяки зменшенню втоми і проявів розладів ­настрою та ­покращенню якості ­нічного сну. Окрім ­ефективності та безпеки застосу­вання, ще однією пере­вагою ­препарату Ньюрексан® є можливість його комбіну­вання з ­іншими препаратами для ліку­вання сома­тичних захворювань.

Підготувала Наталія Купко