сховати меню

Інновації в лікуванні розсіяного склерозу

сторінки: 46

30 липня 2019 р.

Препарат Мавенклад® зареєстро­ваний в Україні для лікування пацієнтів із рецидивними формами розсіяного склерозу з високою активністю захворювання.

17 липня 2019 р. компанія ТОВ «Сона-фарм» (Київ, Україна) повідомила про реєстрацію в Україні препарату Мавенклад®— інноваційного лікарського засобу для лікування пацієнтів із рецидивними формами розсіяного склерозу з високою активністю ­захворювання. Виробником лікарського засобу є компанія Merck, Німеччина. ТОВ «Сона-­фарм» — ексклюзивний офіційний дистриб’ютор біотехнологічного портфеля компанії Merck в Україні.

Розсіяний склероз (РС) — одне з найпоширеніших захворювань цент­ральної нервової системи з ауто­імунно-запальними і нейродегене­ративними механізмами роз­­вит­ку. ­Ключову роль у розвитку і підтриманні патологічного процесу під час РС відіграє імунна система, яка є основною мішен­ню сучасних методів пато­генетичного лікування РС [1, 2]. Ви­­ни­кає захворювання зазвичай в осіб віком 20-40 років і в 2-3 рази частіше уражає жінок, аніж чоловіків. РС є найчастішою причиною не­травматичної інвалід­ності серед ­людей молодого віку. Так, за поточ­ни­ми оцінками, у світі налічується 2,5 млн осіб із РС, у Євро­пі — ­близько 700 тис., в Україні — понад 21 тис. [3, 4].

Найпоширеніші симптоми роз­сіяного склерозу: погіршення зору, сильна втома, біль, оніміння в ногах і руках, порушення здатності до пере­сування та мовлення [5]. Перебіг РС є непередбачуваним. Деякі люди можуть відчувати себе здоровими і здаватися такими впродовж багатьох років після встановлення ді­аг­нозу, тоді як у інших захворювання може мати прогресуючий характер зі швидким наростанням інвалі­­­ди­зації [6].

У більшості пацієнтів (85-90 %) на початку захворювання спос­те­рігається рецидивний перебіг [3]. За цієї форми РС виникають непередбачувані загострення або ­напади (так звані рецидиви), під час яких з’являються нові симптоми або наявні симптоми стають ­серйозніши­ми. Рецидиви можуть тривати упродовж різних періодів (днів або міся­ців) із подальшим частковим або повним відновленням (ремісією) [6]. У разі високоактивного РС рецидиви виникають більше двох разів на рік, а результати магнітно-резонансної томографії демонструють значну активність захворювання, що відображається на ­прогресуванні інвалідизації.

Поточна терапевтична стратегія має бути спрямована на зниження ризику рецидивів і прогресування інвалід­ності. Зростаючий арсенал лікарських засобів відкриває нові можливості для індивідуалізованої терапії, завдяки чому пацієнти й фахівці мають ­вибір під час спільного ­ухвалення рішення з урахуванням ­ефективності, можливих побічних ефектів і потенційних фінансових витрат [3].

Упродовж останніх 25 років у підходах до терапії РС відбуваються стрімкі зміни, з’являються все нові й нові препарати, що змінюють перебіг РС. Більшість сучасних препаратів за режимом дозування належать до підтримувальної терапії. Основними характеристиками такої терапії є: необхідність постійного прийому препарату, відновлення активності захворювання після припинення застосування препарату, відносно складний моніторинг [7-9]..

За даними G. Giovannoni  etal. (2018), препарати, що модифікують перебіг РС, можна умовно розділити на за­соби безперервної підтримувальної ­терапії та терапії імунної реконституції (ТІР), що проводиться коротким курсом [8].

Принципова відмінність ТІР від підтримувальної терапії полягає в тому, що препарати з цієї групи спричиняють пригнічення імунних клітин із подальшим їх відновленням. Такі відновлені клітини імунної системи здатні до відповіді на інфекції та розпізнавання атипових клітин. Особливість зазначеного лікування — це мож­ливість призначати терапію ­коротким курсом і досягати ­довгострокової ремісії з тривалою відсутністю активності захворювання.

До засобів ТІР належить Мавенклад®, зареє­стрований 17 липня 2019 р. в Україні (реєстраційне посвідчення UA/17515/01/01 Наказ МОЗ України від 17 липня 2019 р. № 1625). Мавенклад® рекомендований для лікування дорослих пацієнтів із рецидивними формами РС із високою активністю захворювання, встановленою на підставі клінічних або візуалізаційних методів обстеження.

Реєстрація препарату в Україні відбулася після схвалення Управлінням із конт­ролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA) у США та Європейським агентством лікарських засобів (EMA) у країнах Європейського Союзу. Загалом препарат Мавенклад® ­схвалено для застосування в понад 50 країнах світу.

«В Україні близько 21 тис. осіб страждають на РС. Як дослідник у програмі клінічних випробувань я рада, що препарат Мавенклад® відтепер буде доступним для пацієнтів як довгоочікуваний новий варіант перорального лікування цього гетерогенного і часто непередбачуваного захворювання», — зазначила Тетяна Іванівна Негрич, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології Львівського ­національного медичного університету імені ­Данила Галицького.

Роджер Еліа (Roger Elia), генеральний директор «Мерк Біофарма СНД», повідомив: «На мою думку, ми вступили в нову еру лікування розсіяного склерозу. Мавенклад® сьогодні отримав реєстраційне посвідчення в Україні. Застосування препарату дасть змогу пацієнтам із високоактивним розсіяним склерозом перебудувати імунну систему і значно уповільнити подальший ­розвиток захворювання та суттєво поліпшити якість життя завдяки зручній схемі прийому.

Цей довгоочікуваний лікарський засіб випускають у таблетованій формі та призначають двома кур­сами до 10 днів на рік із подальшою перервою впродовж двох років і більше. Завдяки появі таких іннова­ційних препаратів, як Мавенклад®, ­лікар може точніше підбирати терапію для кожного па­­­ці­єнта».

«Реєстрація препарату Мавенклад® — чудова новина для паці­єнтів, які живуть із високоактивним ­рецидивним розсіяним склерозом. Препарат довів свою високу ефективність у дослід­жен­нях III фази і заслуговує на те, щоб отримати гідне місце в лікарській практиці. Мавенклад® призначають коротким курсом перорального лікування — щонайбільше протягом 20 днів упродовж перших двох років. Пацієнти з РС повинні мати можливість вибору лікування з відповідним графіком дозування, що дозво­ляє вести звичний спосіб життя. Упровад­жен­ня у щоденну практику інноваційних високоефективних препаратів потребує спільних зусиль фахівців охо­рони здоров’я, державних структур та орга­нізацій ­пацієнтів. Саме така спів­праця на всіх рівнях може дати пацієнтам мож­ливість ­отримувати необхідне ­ефективне ліку­вання», — наголосив генеральний директор ТОВ «Сона-­фарм» Остап Купновицький.

Мавенклад® є пероральним препаратом для лікуванням РС, який за­безпечує стійкий конт­роль рецидивів протягом чотирьох років при максимальному терміні лікування 20 днів у перші 2 роки [10, 11].

Препарат Мавенклад® продемонстрував значну ефективність щодо ключових ­показників активності захворювання [10, 11].

Схвалення препарату ґрунтується на результатах програми клінічних ­досліджень, що охоплює три до­слід­ження III фази (CLARITY, CLARITY Extension, ORACLE-MS) та 8-річ­ний реєстр безпеки застосування PREMIERE­ Registry [10-17].

Програма клінічних досліджень охоплювала понад 2 тис. ­пацієнтів і понад 13 років ­спостереження [10, 13, 16, 18-20]. Мавенклад® про­де­монстрував ефективність щодо ключових показників активності ­за­хворювання, таких як річна ­частота рецидивів, прогресування інва­лідності та активність ­захворювання за даними магнітно-резонансної томо­­графії:

  • прийом препарату Мавенклад® був асоційований із відносним зниженням річної частоти рецидивів на 58 % порівняно з плацебо (0,14 проти 0,33; р < 0,001) [10];
  • 80 % пацієнтів не мали рецидивів після дворічного перорального лікування препаратом Мавенклад®, тоді як у групі плацебо цей показник становив 61 % (р < 0,001) [10]. Від­сутність рецидивів зберігалася у 75 % пацієнтів протягом наступних двох ­років після припинення терапії [11];
  • у пацієнтів, які отримували препарат Мавенклад®, спостерігали зниження на 33 % ризику підтверд­женого впродовж трьох місяців прогресування інвалідизації, оціненого за розширеною шкалою ­статусу інвалідності (EDSS) порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо (p = 0,02) [10];
  • у пацієнтів, які отримували препарат Мавенклад®, спостерігали нижчу середню кількість уражень ­головного мозку на T1-зважених зображеннях із конт­растуванням гадолінієм (0,12 проти 0,91 у групі плацебо; р < 0,001) та активних уражень головного мозку на T2-зважених зображеннях порівняно з плацебо (0,38 проти 1,43; р < 0,001) [10].

Найчастішими небажаними явищами, за даними основного дослід­ження III фази CLARITY, були інфекції верхніх дихальних шляхів, головний біль і лімфопенія [10].

До серйозних небажаних явищ, про які повідомлялося у клінічній ­програмі (CLARITY, CLARITY Extension, ORACLE-MS та PREMIERE Registry), ­належали злоякісні новоутворення (1,14 проти 1,01 випадків на 100 пацієнто-років для Мавенклад® і плацебо відповідно). Гематологічних зло­якісних новоутворень, що асоціюються з імуносупресією, не спостерігалося [20].

У групах лікування препаратом ­Мавенклад® спостерігали 0,83 випадків herpes zoster на 100 пацієнто-­років порівняно з 0,20 випадків на 100 пацієнто-років для плацебо. Це небажане явище частіше траплялося у пацієн­тів із лімфопенією [20].

Після закінчення двох курсів терапії у перші 2 роки подальше лікування ­препаратом Мавенклад® на 3-й і 4-й роки не потрібне. Необхідність повторного курсу лікування через 4 роки не ви­вчали [21].

Література

1. Ghasemi, N., Razavi, S. and Nikzad, E. Multiple Sclerosis: Pathogenesis, Symptoms, Diagnoses and Cell-Based Therapy. Cell J. 2017. Vol.19. P. 1-10.

2. Multiple Sclerosis International Federation, 2018. What is MS? https://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/ last access 07/2019.

3. Montalban X. et al., ECTRIMS/EAN Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis ­Journal. 2018. Vol. 24, № 2. P. 96-120.

4. http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html, last access 07/2019.

5. http://www.underpressureproject.eu/web/living-with-ms-in-europe, last access 07/2019.

6. Multiple Sclerosis International Federation, 2016. Types of MS. https://www.msif.org/­abo­­ut-ms/­types-of-ms/ last access 07/2019.

7. Pardo G., Jones D.E. J Neurol. 2017. Vol. 264. P. 2351-74.

8. Giovannoni G. Curr Opin Neurol. 2018. Vol. 31. P. 233-43.

9. Wiendl H. Nat Rev Neurol. 2017. Vol. 3. P. 573-4.

10. Giovannoni G. et al. N Engl J Med. 2010. Vol. 362. P. 416-426.

11. Giovannoni G. et al. Mult Scler J. 2018. Vol. 24, № 12. р. 1594-1604.

12. Comi G. et al. J Neurol. 2013. Vol. 260. P. 1136-1146.

13. Cook S. et al. Mult Scler. 2011. Vol. 17. P. 578-593.

14. Comi G et al. Ther Adv Neurol Disord. 2018. Vol. 11. P. 1-11.

15. Montalban X. et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2018. Vol. 5: e477.

16. Leist TP et al. Lancet Neurol. 2014. Vol. 13. P. 257-267.

17. Cook S. et al., Multiple Sclerosis and ­Related Disorders 29 (2019). Р. 157-167.

18. Soelberg-Sorensen P. et al. EAN2017; [P0544].

19. Freedman M. et al. AAN2016; [P3456].

20. Cook S. et al. EAN2017; [P0543].

21. Інструкція для медичного засто­сування лікарського засобу МАВЕНКЛАД® Р.П. UA/17515/01/01 Наказ МОЗ України від 17 липня 2019 р. № 1625.